Home / Tin tức / XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN THỬA ĐẤT PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP THÔNG TIN THỬA ĐẤT PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Thy1
Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.
TÓM TẮT
Ưu điểm của WEBGIS cùng với những thế mạnh của Visual Studio (được cung cấp bởi Công ty Microsoft), được nghiên cứu phát triển trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM sẽ cung cấp cho địa phương một công cụ hiệu quả, làm cơ sở và phục vụ quản lý đất đai một cách bảo mật, nhanh chóng và kịp thời; đồng thời, giúp người sử dụng đất có thể dễ dàng tra cứu thông tin thửa đất chính xác và chi tiết theo nhiều tiêu chí, có cơ sở đưa ra quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền và chuyển mục đích sử dụng đất. Công nghệ WEBGIS, mà cụ thể là công nghệ mã nguồn mở GeoServer-openLayers là một giải pháp ưu việt nhưng đơn giản để xây dựng bản đồ trên Web. Đây chính là nền tảng giúp thiết lập mối quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất.
Hệ thống cơ sở dữ liệu được thành lập dựa trên các lớp dữ liệu chuẩn như đất, đất đai và hiện trạng sử dụng đất bằng các phần mềm: MicroStation, FAMIS, ViLIS, ArcGIS. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để khai thác các ứng dụng của GIS (từ truy xuất, đồng bộ các lớp thông tin đến phát triển Website và hệ thống các bản đồ chuyên đề).
Kết quả đạt được giúp đẩy nhanh tiến độ, tăng cường tính nhất quán và khoa học trong quá trình tra cứu thông tin thửa đất.
Từ khóa: WebGIS; GeoServer; OpenLayers, Hệ thống thông tin đất đai, LIS, Bình Thọ, Thủ Đức

Developing the website providing information on land parcel at Binh Tho ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh City
Nguyen Ngoc Thy
Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry
With the strength that WEBGIS brings, as well as the advantages of the Visual Studio tools provided by Microsoft, developing the WEBGIS in the  Binh Tho ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City will provide a basis and premise tool for land management in a secured, quick, in time manner, and people will have a specific, exactly look up information from their land parcels. Through the research and studying on WEBGIS technology, it showed that GeoServer-openLayers is a open source code technology which has many advantages and simplicity for building Web maps, brings effectiveness in land administration, allows land users and managers accessing, exploiting information for each parcel, storing, monitoring land information to decide problems which relate to land delivering, renting, exchanging, changing land use purposes. This is a foundation that establishes a legal relationship between the Government and land user.
Data system was established on standard layers of land, present land use, soils by softwares such as: MicroStation, FAMIS, ViLIS, ArcGIS. This is a source of important input data to carry GIS applications as accessing, interpreting information layers to develop Websites, thematic maps.
The research helps forcing quickly the speed, increasing the consistency and scientific quality in looking up information on land parcel for citizents who have land information demand in the case study.
Keywords: WebGIS; GeoServer; OpenLayers, LIS.

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh
Email: phamquangkhanh47@gmail.com
Ngày nhận bài: 28/4/2017
Ngày thông qua phản biện: 17/7/2017
Ngày duyệt đăng: 24/7/2017

024 3821 0374