Home / Tin tức / XÂY DỰNG VÀ CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS TẠI PHƯỜNG MINH KHAI, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

XÂY DỰNG VÀ CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS TẠI PHƯỜNG MINH KHAI, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

Lê Thị Giang1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Thành phố Phủ Lý là cửa ngõ vào thủ đô Hà Nội, đang trong quá trình đô thị hoá. Trong những năm gần đây, thị trường đất ở Phủ Lý trở nên sôi động, nhiều biến động về giá cả đất đai, nhu cầu đất đai ngày càng tăng khiến nhu cầu thông tin về giá đất trở nên cần thiết. Với sự trợ giúp của công nghệ GIS các nhà nghiên cứu đã xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất dựa trên bản đồ địa chính, bao gồm cơ sở dữ liệu thửa đất và dữ liệu thuộc tính bao gồm các thông tin về chủ sở hữu đất, tổng giá và tư cách pháp lý của đất. Cơ sở dữ liệu giá đất sau khi xây dựng hoàn chỉnh là việc thành lập bản đồ chuyên đề để quản lý giá đất như sau: Bản đồ giá theo loại đất, bản đồ giá đất theo vị trí thửa đất, bản đồ giá đất, bản đồ giá đất với tổng giá; quản lý để thực hiện chức năng quản lý đất đai nói chung và quản lý tài chính đất đai. Nghiên cứu cũng sử dụng công nghệ WebGIS để đưa toàn bộ thông tin về giá đất trên internet để cung cấp thông tin về giá đất và tài sản gắn liền với đất đai cho thị trường bất động sản và sử dụng công nghệ điện thoại thông minh- một công cụ phổ biến có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu trên web. Đây là một nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong kỷ nguyên phát triển công nghệ thông tin cho tất cả các ngành công nghiệp nói chung và quản lý đất đai cũng như thị trường bất động sản nói riêng.
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, GIS, WebGIS, giá đất.

Building and sharing land price database by applying GIS technology in Minh Khai commune, Phu Ly city, Ha Nam province
Le Thi Giang1
1Vietnam National University of Agriculture
SUMMARY
Phu Ly city is a gateway to Hanoi capital in the process of urbanization. In recent years the land market in Phu Ly city became exciting, the land price changed much, the demand for land increased that makes demand for land price information becoming necessary. With the help of GIS technology, researchers have built land price database based on cadastral map, including the database of spatial data (maps of land parcels) and attribute data including attribute fields containing information about the land owners, land plots, land price, total price and the legal status of the land. Land price database after completely built up, then thematic maps for management of land price were compiled, such as: land price map by type of land, land price map by land plot location, land price map with total price. These maps will help land managers to perform the function of land management in general and financial management of the land, in particular. The study also used the WebGIS technology to put the whole land price information on the internet to provide information on the price of land and assets attached to land for the real estate market, and to use smartphone to access the database on the Web. This research has a practical significance in the era of information technology development for all industries in general, and land management as well as the real estate market, in particular.
Keywords: Database, GIS, WebGIS, land price.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 24/7/2017
Ngày thông qua phản biện: 24/11/2017
Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374