Home / Tin tức / XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

Nguyễn Thị Hồng Điệp1*, Đinh Thị Cẩm Nhung1, Lê Anh Tuấn2, Phạm Thanh Vũ1

1 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ * Email: nthdiep@ctu.edu.vn

2 Viện Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện nhằm xây dựng bản đồ biến động hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2020. Nghiên cứu đã sử dụng 2 bộ dữ liệu ảnh gồm LANDSAT và MODIS năm 2010 và 2020; áp dụng phương pháp phân loại theo hướng đối tượng (OBIA) dựa trên 3 ảnh chỉ số gồm ảnh chỉ số khác biệt thực vật (NDVI), chỉ số khác biệt nước (NDWI) và chỉ số khác biệt đô thị (NDBI) và chuỗi ảnh chỉ số thực vật (NDVI) đa thời gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã phân thành 10 nhóm lớp phủ năm 2010 và 8 nhóm lớp phủ năm 2020; đồng thời đánh giá sự chuyển đổi hiện trạng sử dụng đất chia thành 3 hệ sinh thái rõ rệt trong đó vùng hệ sinh thái ngọt có sự chuyển đổi từ đất 3 vụ lúa và 2 vụ lúa sang đất cây ăn trái/cây lâu năm, vùng sinh thái lợ có sự chuyển đổi từ 3 vụ sang 2 vụ và lúa 2 vụ sang lúa – tôm và vùng sinh thái mặn có sự chuyển đổi lúa – tôm sang thủy sản và lúa 1 vụ chuyển sang thủy sản. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho công tác lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý trong thời gian tới.

Từ khóa: ảnh LANDSAT, ảnh MODIS, biến động hiện trạng, tỉnh Bến Tre.

 

SUMMARY

Agricultural land use changes mapping in Ben Tre province for the 2010 – 2020 period

Nguyen Thi Hong Diep1, Dinh Thi Cam Nhung1, Le Anh Tuan2, Pham Thanh Vu1

1College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University 2Dragon – Mekong Institute, Can Tho University

 

The study was carried out to build a map of land use changes in agricultural structure in 3 coastal districts of Ben Tre province in the period 2010 – 2020. The study used 2 image datasets including LANDSAT and MODIS in 2010 and 2020; applied object-oriented classification method (OBIA) based on 3 index images including vegetation difference index (NDVI), water difference index (NDWI) and urban difference index (NDBI) and multi-temporal vegetation index (NDVI) series. Research results show that it has been classified into 10 coating groups in 2010 and 8 coating groups in 2020; at the same time, evaluate the change of land use status, divided into 3 distinct ecosystems, in which the freshwater ecosystem area has a transition from 3 rice crops and 2 rice crops to fruit/perennial crops, The brackish ecological zone has the transition from 3 crops to 2 crops and the 2 rice crop to rice-shrimp and the saline ecoregion has the conversion of rice-shrimp to aquatic products and the 1 – crop rice to aquatic products. The research results are the premise for the rational planning of land use in the future

Keywords: Ben Tre province, LANDSAT image, land use changes, MODIS image.

 

Người phản biện: PGS.TS. Võ Quốc Tuấn

Email: vqtuan@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 31/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 28/8/2021

Ngày duyệt đăng: 04/9/2021

024 3821 0374