Home / Tin tức / XÁC ĐỊNH CƠ CẤU DIỆN TÍCH THÍCH HỢP CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN BẰNG ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU

XÁC ĐỊNH CƠ CẤU DIỆN TÍCH THÍCH HỢP CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN BẰNG ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU

Nông Thị Thu Huyền1, Nguyễn Ngọc Nông1, Lê Thái Bạt2, Nguyễn Tuấn Anh3
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
2Hội Khoa học đất Việt Nam.
3Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TÓM TẮT
Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu trong lựa chọn phương án sử dụng đất tối ưu cho huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn bằng Module Solver trong Microsoft Excel với phương pháp “Nhượng bộ từng bước” đã cho kết quả tối ưu là phương án lựa chọn đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đồng thời thoả mãn các điều kiện ràng buộc. Kết quả giải bài toán tối ưu đã xác định được cơ cấu diện tích các LUT sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn như sau: Lúa Xuân – lúa Mùa diện tích 2.250,0 ha; Lúa Xuân – Lúa Mùa – Khoai lang Đông: 950,0 ha; Thuốc lá – lúa Mùa: 2.028,84 ha; Khoai môn: 70,0 ha; Chè: 7.319,79 ha; Cam quýt: 12.476,08 ha; Hồng không hạt: 400,0 ha.
Từ khóa: Chợ Đồn, LUT, kiểu thích hợp, đa mục tiêu, bài toán tối ưu.

Determining suitable area structure for agricultural production land use types in Cho Don district, Bac Kan province by applying the multi – objective optimization
Nong Thi Thu Huyen1 , Nguyen Ngoc Nong1 , Le Thai Bat2 , Nguyen Tuan Anh3
1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
2Vietnam Society of Soil Science
3Vietnam National University of Agriculture
SUMMARY
Applying the multi – objective optimizationin in selecting the optimal land use plan for Cho Don district, Bac Kan province by Solver module in Microsoft Excel with the method of “step – by – step concession” gave optimal results. The chosen plan met the objectives set out while satisfying the binding conditions.The results of the optimization identified the area structure for agricultural production land use types of Cho Don district as follows: Spring paddy – Summer paddy with an area of 2,250.0 ha; Spring paddy – Summer paddy – Winter sweet potatoes: 950.0 ha; Tobacco – Summerpaddy: 2,028.84 ha; Taro: 70.0 ha; Tea: 7,319.79 ha; Citrus: 12,476.08 ha; Seedless persimmon: 400.0 ha.
Người phản biện: PGS.TS. Phạm Thanh Vũ
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: ptvu@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

024 3821 0374