Home / Tin tức / XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đỗ Nguyên Hải (trang 120-123, 113)

Từ khoá: xác định, chỉ tiêu, đánh giá, chất lượng, môi trường, quản lý, sử dụng đất, sản xuất, nông nghiệp

 

Determining standards evaluating environmental quality in sustainable land using management for agricultural production

024 3821 0374