Home / Tin tức / ỨNG DỤNG TRẠM THAM CHIẾU GNSS-CORS TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ MẶT BẰNG TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

ỨNG DỤNG TRẠM THAM CHIẾU GNSS-CORS TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ MẶT BẰNG TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Văn Bình1, Hồ Nhật Linh1*

[1] Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

*Email: honhatlinh@huaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu những kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng trạm tham chiếu GNSS-CORS trong công tác xây dựng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng tại TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với hai phương pháp định vị GNSS tĩnh truyền thống và phương pháp đo động thời gian thực (RTK) bằng lưới trạm CORS đều cho ra kết quả đo tương tự gồm 65 điểm thuộc TX. Phú Mỹ với độ chính xác đều nằm trong giới hạn cho phép là < 5 cm đối với sai số tọa độ và ≤ 1/25.000 đối với sai số về khoảng cách cạnh theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định. Từ đó, nghiên cứu thảo luận về ưu và nhược điểm của phương pháp đo động để có thể làm tiền đề để ứng dụng vào công tác xây dựng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng tại khu vực nghiên cứu.

Từ khóa: GNSS-CORS, xây dựng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng, Bà Rịa Vũng Tàu.

 

SUMMARY

Applying the gnss-cors reference station in establishing the horizontal geodetic control network in Phu My town, Ba Ria Vung Tau province

Nguyen Van Binh1, Ho Nhat Linh1

1University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

The paper presents the reseach results on applying the GNSS-CORS reference station in establishing the horizontal geodetic control network in Phu My town, Ba Ria Vung Tau province. The study used two methods, traditional static GNSS positioning and real-time dynamic measurement method using CORS station grid, both giving similar measurement results including 65 points in TX. Phu My with accuracy is within the allowable limit of < 5cm for coordinate error and ≤ 1/25,000 for edge distance error according to Circular 25/2014/TT-BTNMT. Thus, the study discusses the advantages and disadvantages of the dynamic measurement method so that it can be used as a premise in applying for the establishment of horizontal geodetic control network in the study area.

Keywords: GNSS-CORS, establishment of horizontal geodetic control network, Ba Ria Vung Tau.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Ngọc Anh

Email: nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 15/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 09/7/2021

Ngày duyệt đăng: 27/8/2021

024 3821 0374