Home / Tin tức / ỨNG DỤNG SẢN PHẨM ẢNH MODIS LAI TRONG MÔ HÌNH ƯỚC TÍNH NĂNG SUẤT LÚA – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH SÓC TRĂNG

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM ẢNH MODIS LAI TRONG MÔ HÌNH ƯỚC TÍNH NĂNG SUẤT LÚA – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH SÓC TRĂNG

Trương Chí Quang1*, Lê Vũ Bằng1, Võ Quang Minh1, Trương Thị Nhiền1

1 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ *Email: tcquang@ctu.edu.vn

 

TÓM TẮT

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều rủi ro, vì thế vấn đề bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường vị thế xuất khẩu gạo của Việt Nam rất cần thiết. Nhằm giảm chi phí, thời gian, nguồn nhân lực trong việc dự báo năng suất cây lúa, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xây dựng mô hình dự báo năng suất, sản lượng lúa bằng dữ liệu ảnh MODIS LAI kết hợp với mô hình ước đoán năng suất lúa Oryza. Kết quả mô phỏng năng suất cho thấy mô sản phẩm MODIS LAI MCD15A2H kết hợp tốt với mô hình Oryza trong mô phỏng năng suất, sản lượng lúa vụ Hè Thu tỉnh Sóc Trăng 2019. Kết quả mô phỏng năng suất tốt với giá trị sai số năng suất trung phương RMSE và chuẩn hóa sai số trung phương nRMSE lần lượt là 1,06 tấn và 19%, mô phỏng sản lượng rất tốt với RMSE là 4.34 tấn nRMSE là 4%. Kết quả đạt được làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm giúp các nhà quản lý, các cán bộ nông nghiệp và người nông dân trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Từ khóa: chỉ số diện tích lá, MODIS LAI, Oryza 2000, ước đoán năng suất lúa.

 

SUMMARY

Application modis lai product in rice yield estimation model in Soc Trang province

Truong Chi Quang1, Le Vu Bang1, Vo Quang Minh1, Truong Thi Nhien1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

 

Currently, agricultural production is increasingly dependent on nature, bringing high risks of damage, ensuring food security and strengthening Vietnam’s rice export position is essential. In order to reduce the cost for the actual investigation, to limit the loss of time and human resources along with the obvious development of Remote Sensing technology and the urgent need of the society for the forecasting of rice yield. The study was carried out with the objective of building a model to predict rice yield and yield using MODIS LAI image data combined with the Oryza rice yield prediction model. Yield simulation results show that the product model MODIS LAI MCD15A2H combines well with the Oryza model in a good simulation of summer-autumn rice yield and yield in Soc Trang province. The rice yield simulation results are good with RMSE and nRMSE of 1.06 tons and 19% respectively, and the simulate rice production simulation is very good with an RMSE of 4.34 tons and nRMSE of 4%. The obtained results serve as the basis for further studies to help managers, agricultural officers and farmers in the development of agricultural production.

Keywords: leaf area index, MODIS LAI, Oryza 2000, rice yield estimate.

 

Người phản biện: TS. Phan Kiều Diễm

Email: pkdiem@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 15/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 30/8/2021

Ngày duyệt đăng: 04/9/2021

024 3821 0374