Home / Tin tức / ỨNG DỤNG QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAMA TẠI XÃ TRUNG HÒA, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

ỨNG DỤNG QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAMA TẠI XÃ TRUNG HÒA, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

Phạm Anh Tuấn1, Bùi Thị Cẩm Ngọc1
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
TÓM TẮT
Giá đất và định giá đất đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 được UBND các tỉnh công bố 5 năm một lần chỉ áp dụng các phương pháp định giá đất truyền thống, chưa định giá được hàng loạt tới từng thửa đất và còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của người định giá. Trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật CAMA trong định giá đất hàng loạt, nhóm tác giả đã tiến hành định giá đất hàng loạt đối với đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn. Giá đất được xác định tới từng thửa dựa trên các thông tin liên quan đến giá đất thu thập ngoài thực địa, các hệ số ảnh hưởng tới giá đất. Kết quả nghiên cứu đưa ra được bản đồ giá đất ở nông thôn và đất sản xuất nông nghiệp đối với xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Từ khóa: Định giá đất hàng loạt, CAMA, cơ sở dữ liệu giá đất.

Applying mass land valuation procedure for rural areas and agricultural production land by using CAMA technique at Trung Hoa commune, Ngan Son district, Bac Kan Province
Pham Anh Tuan1, Bui Thi Cam Ngoc1
1 Hanoi University of Resoures environment
Land prices and land valuation play an extremely important role in national land administration. The table of current land price is announced by the provincial Peoples Committee every 5 years, and only applied traditional method of land valuation, not simultaneously was the next valuation of each of land, also depends on subject factors of staff who work as the valuer. On the basis of applying CAMA technique in mass land valuation, the authors has carried out mass land valuation for agricultural production land and rural land in Trung Hoa commune, Ngan Son district, Bac Kan Province. Land prices are determined to each parcel of land based on land prices on field colletion, factors affecting the cost of land. The research result is shown by the map of land prices about lands in rural areas and land for agricultural production of Trung Hoa commune, Ngan Son district, Bac Kan Province.
Keywords: Mass land valuation, CAMA, Database of land prices.

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng
Email: dinhbongnguyen@gmail.com
Ngày nhận bài: 17/5/2017
Ngày thông qua phản biện: 17/7/2017

024 3821 0374