Home / Tin tức / ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN ĐỊA LÍ (GIS) TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CHẤT ARSEN (AS) TRONG NƯỚC NGẦM KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN LONG PHÚ, SÓC TRĂNG

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIN ĐỊA LÍ (GIS) TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CHẤT ARSEN (AS) TRONG NƯỚC NGẦM KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN LONG PHÚ, SÓC TRĂNG

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh

Từ khoá: Ứng dụng, phương pháp, thông tin địa lý, GIS, đánh giá, phân bố, arsen, As, nước ngầm, Long Phú, Sóc Trăng

 

Summary

Using GIS for distribution of arsen in ground water of Long Phu district, Soc Trang province

Variogram model, the suitable distance for sampling on study area is 1600-4800m, the spatial distribution of arsen in ground water changing from 0.66-47.81mg/l (Vietnam standard of arsen in ground water is 0.05mg/l). some places in study area, arsen is near the threshold (0.047 mg/l), so using ground water in this area should be careful because it will affect human health.

024 3821 0374