Home / Tin tức / ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phạm Thanh Thảo1* , Phan Trung Hiền2

1 UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ * Email: phamthanhthao8889@gmail.com

2 Trường Đại học Cần Thơ.

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định trọng số các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với ba vùng (đô thị, ven đô và vùng nông thôn) thuộc thành phố Cần Thơ, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả định giá đất trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Số liệu được phân tích bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí dựa vào chỉ số nhất quán. Điều tra được thực hiện với 09 chuyên gia có tỷ số nhất quán (CR < 10%) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã xác định nhóm yếu tố pháp lý và chính sách điều tiết của Nhà nước có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến giá đất do có trọng số lớn nhất so với các nhóm yếu tố còn lại, đồng thời cũng xác định được trọng số của các yếu tố cấp hai có mức độ tác động mạnh đến giá đất trên ba vùng nghiên cứu thuộc thành phố Cần Thơ. Qua đó nghiên cứu đề xuất hoàn thiện quy định về định giá đất, cải cách chính sách về thuế và phí liên quan đến đất đai và xây dựng chính sách quy hoạch hợp lý nhằm làm tăng giá trị đất đai.

Từ khóa: giá đất, định giá đất, trọng số yếu tố, yếu tố ảnh hưởng giá đất.

 

SUMMARY

Application of multi – criteria analysis in assessment of factors affecting land price in Can Tho city

Pham Thanh Thao1 , Phan Trung Hien2

1 An Binh People’s Committee, Ninh Kieu district, Can Tho city

2 Can Tho University

 

The study was conducted with the aim of determining the weight of factors affecting land prices for three regions (urban, peri-urban and rural areas) of Can Tho city, proposing solutions to improve the efficiency of land price determination. land prices in terms of market economy. Data were analyzed using a multi-criteria analysis method based on the consistency index. The survey was conducted with 09 experts with consistent ratio (CR < 10%) in Can Tho city. The research results have identified the group of legal factors and the State’s regulatory policies that have the strongest influence on land prices because they have the largest weight compared to the other groups of factors, and also determine weighted secondary factors with strong impact on land prices in three study areas in Can Tho city. Thereby studying and proposing to improve regulations on land valuation, reform policies on taxes and fees related to land, and develop reasonable planning policies to increase land value.

Keywords: factors affecting the price of land, factor weights, land prices, land value.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

Email: ptvu@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 09/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 24/8/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374