Home / Tin tức / ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PLAXIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ HÓA LỎNG CỦA NỀN ĐẤT CHO ĐÊ CHẮN SÓNG MÁI NGHIÊNG TẠI KHU VỰC BỜ BIỂN VIỆT NAM

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PLAXIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ HÓA LỎNG CỦA NỀN ĐẤT CHO ĐÊ CHẮN SÓNG MÁI NGHIÊNG TẠI KHU VỰC BỜ BIỂN VIỆT NAM

Hoàng Quý Nhân1, Đỗ Thị Lan1, Trần Văn Nam1
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Trong đánh giá tác động môi trường để xây dựng Cảng – Đường thủy, đê chắn sóng mái nghiêng đặt trên nền địa chất biển và chịu ảnh hưởng bởi động đất sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến độ bền và ổn định công trình cũng như tác động đến môi trường. Một trong những hậu quả đó là sự hóa lỏng của nền đất, một vấn đề hiện nay chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ ở Việt Nam. Theo tiêu chuẩn 22TCN-221-95, nghiên cứu những bất lợi do động đất gây ra với nền đất đê chắn sóng ở Việt Nam là cấp thiết. Nghiên cứu này khai thác phầm mềm PLAXIS giải bài toán về ĐCSMN ở Việt Nam chịu tác động của các cấp động đất sử dụng mô hình toán ứng dụng theo tiêu chuẩn 22-TCN-221-95. Nghiên cứu nhằm xác định bản chất của hiện tượng hóa lỏng của nền đất khi bị tác động bất lợi của động đất, qua đó góp phần đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu, góp phần vào công tác thiết kế sơ bộ, đánh giá tác động môi trường.
Từ khóa: Đánh giá tác động môi trường, Đê chắn sóng, Hóa lỏng, Plaxis

Application of the Plaxis software in assessing the land foundation liquefying matter with sloping jetties on the coastline along Vietnam
Hoang Quy Nhan1, Do Thi Lan1, Tran Van Nam1
1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
SUMMARY
According to the theory of environment impact assessment of harbor-waterway constructions, the alluvial deposit prevented sloping jetties of subjected to the strong earthquake, probably cause various serious problems. One of the problems is the land foundation liquefying which is not carefully taken into consideration in Vietnam. Based on the national standard 22 TCVN-221 – 95, it is necessary to research on the negative effects of earthquake to the foundation of those constructions. In this research, Plaxis software was used to model the procedure of the land foundation liquefying under the alluvial deposit prevented sloping jetties. A finite element model subjected to earthquake was built to investigate the liquefying process of the ground. The results can be used to propose solutions to prevent the liquefying process that should be included to design code.
Keywords: Environment impact assessments, Liquefying, Jetties, Plaxis.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 3/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 6/8/2017
Ngày duyệt đăng: 16/8/2017

024 3821 0374