Home / Tin tức / ỨNG DỤNG MARKOV TRONG DỰ BÁO SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP DÀI HẠN – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2030

ỨNG DỤNG MARKOV TRONG DỰ BÁO SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP DÀI HẠN – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2030

Nguyễn Quốc Hậu1*, Phan Văn Tuấn2, Võ Quang Minh3

1 Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Xây dựng miền Tây * Email: nguyenquochau@mtu.edu.vn

2 Khoa Nông nghiệp và TNMT, Trường Đại học Đồng Tháp

3 Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2015 và tính khả thi trong dự báo dài hạn xu hướng sử dụng đất trong nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Thông qua các bản đồ hiện trạng được chồng xếp bằng công cụ trong GIS, đối chiếu với báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai 2000, 2015 và 2020; đồng thời ứng dụng mô hình dự báo Markov đã cho kết quả: diện tích kiểu sử dụng cây ăn quả tăng đều, đất lúa 3 vụ tăng mạnh trong khi đất lúa 2 vụ giảm trong giai đoạn 2000 – 2015; dự báo đến 2030 đất trồng cây ăn quả tiếp tục tăng, đất lúa 3 vụ tăng nhẹ và các loại đất còn lại có xu hướng giảm. Như vậy, ứng dụng Markov dự báo dài hạn trong sử dụng đất nông nghiệp có tính khả thi vì bước đầu phù hợp thực tiễn biến động giai đoạn 2015 – 2020.

Từ khóa: biến động sử dụng đất, GIS, Markov, Vĩnh Long.

 

SUMMARY

Applying markov to forecast agricultural land use in long-term – Case study in Vinh Long province for 2030

Nguyen Quoc Hau1, Phan Van Tuan2, Vo Quang Minh3

1 Department of Science Management and International Affairs, Mien Tay University

2 Faculty of Agriculture and Environment Resources, Dong Thap University

3 Land Resource Department, College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University

 

This research was conducted to evaluate land use change in the period from 2000 to 2015 and realizable forecast agricultural land use trend in the long-term in Vinh Long province to 2030. Through land use maps were overlaid by GIS tools, compared with land statistic report in 2000, 2015 and 2020; concurrently, using the forecast Markov model. The result showed that: the area of fruits tree was developing, triple paddy crop were rapid increased while the double paddy crop was decreased from 2000 – 2015. Forecast up to 2030 the fruits land on going, the triple paddy was slightly increased and the opposite trend for the last land use type. Therefore, applying Markov model to forecast agricultural land use in the long-term have realizable outcome because of accord with fluctuation the common ones in the period 2015 – 2020.eed to complexing Markove chains with indicators of climate changed and social economics so that forcast more exactly.

Keywords: land use change, GIS, Markov, Vinh Long.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

Email: ptvu@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 09/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 08/8/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374