Home / Tin tức / ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

Trần Quốc Vinh1, Phạm Thành Hưng2, Nguyễn Đức Thuận1, Phạm Quý Giang3

[1]Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh.

3Trường Đại học Hạ Long.

Email: tqvinh@vnua.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu bước đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất cho thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở dữ liệu (CSDL) giá đất thị trấn Gia Bình được xây dựng từ 29 tờ bản đồ địa chính bằng phần mềm ArcGIS bao gồm CSDL không gian thửa đất (lớp ranh giới, địa giới; giao thông; thủy hệ; địa danh; giá đất) và CSDL thuộc tính giá đất (bao gồm 19 trường thông tin về thửa đất, tuyến đường, giá đất nhà nước, giá đất cụ thể, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất thị trường, nghĩa vụ tài chính). Kết quả của nghiên cứu được chia sẻ lên phần mềm ArcGIS Online để hỗ trợ truy cứu thông tin giá đất thông qua internet.

Từ khóa: cơ sở dữ liệu giá đất, hệ thống thông tin địa lý, thị trấn Gia Bình.

 

Application of GIS to establish land price database in Gia Binh town, Gia Binh district, Bac Ninh province

Tran Quoc Vinh1, Pham Thanh Hung2,
Nguyen Duc Thuan1, Pham Quy Giang3

1Vietnam national university of Agriculture (VNUA)
2Land Fund Development Center of Bac Ninh City
3Ha Long University

SUMMARY

The study has established a land price database for Gia Binh town, Gia Binh district, Bac Ninh province. The land price database of Gia Binh town is built from 29 cadastral maps with ArcGIS software including land parcel database (boundary; transportation; hydrography; place name; land price) and the land price attribute database (including 19 fields of information on land parcels, roads, state land prices, specific land price, the winning land price at the auction of land use right, market land price, financial obligations). The results of the study are shared on ArcGIS Online software to support retrieval of land price information via the internet.

Keywords: land price database, GIS, Gia Binh town.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Ngọc Anh
Email: nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 19/6/2020

Ngày thông qua phản biện: 26/3/2021

Ngày duyệt đăng: 03/3/2021

024 3821 0374