Home / Tin tức / ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Hữu Ngữ1* , Nguyễn Thị Nhật Linh1, Lê Hữu Ngọc Thanh1, Dương Quốc Nõn1, Lê Tự Hùng1

1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

*Email: nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, bản đồ xói mòn đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được xây dựng bằng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng USLE, gồm các bản đồ hệ số: bản đồ hệ số xói mòn do mưa (R), bản đồ hệ số xói mòn của đất (K), bản đồ hệ số xói mòn do địa hình (LS), bản đồ hệ số che phủ đất (C). Kết quả xây dựng bản đồ xói mòn tiềm năng và xói mòn hiện trạng cho thấy, mức độ xói mòn mạnh tập trung chủ yếu ở các xã Kim Thủy, Lâm Thủy và Trường Thủy.

Từ khóa: hệ thống thông tin địa lý (GIS), huyện Lệ Thủy, phương trình mất đất phổ dụng, viễn thám, xói mòn đất.

 

Application of geographic information system and remote sensing for building soil erosion map in Le Thuy district, Quang Binh province

Nguyen Huu Ngu1, Nguyen Thi Nhat Linh1, Le Huu Ngoc Thanh1, Duong Quoc Non1, Le Tu Hung1

1Hue University of Agriculture and Forestry

SUMMARY

A case study was undertaken on mapping of soil erosion in Le Thuy district, Quang Binh province by using remote sensing and geographic information system (GIS) technology based on formula Universal Soil Loss Equation (USLE), including factors map: rainfall erodibility factor map (R), soil erodibility factor map (K), slope – length factor map (LS), plant cover factor map (C). The results of building potential erosion and current erosion maps showed that the strong erosion level was concentrated mainly in Kim Thuy, Lam Thuy and Truong Thuy communes.

Keywords: Geographic information system, Le Thuy district, universal soil loss equation, remote sensing, soil erosion.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 05/11/2020

Ngày duyệt đăng: 10/11/2020

024 3821 0374