Home / Tin tức / ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

Đỗ Thị Loan1, Phạm Văn Vân1
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: doloan@vnua.edu.vn
Cơ sở dữ liệu QHSDĐ giai đoạn 2011 – 2020 huyện Gia Lâm được xây dựng, lưu trữ và quản lý trong một Geodatabase của ArcGIS. Dữ liệu không gian được phân thành các lớp dữ liệu dạng vùng, đường, điểm; dữ liệu thuộc tính được quản lý dưới dạng bảng. Khai thác CSDL phục vụ công tác quản lý sử dụng phương pháp phân tích không gian bằng GIS thực hiện với các nội dung như tìm kiếm thông tin quy hoạch, thống kê các loại đất, các công trình, dự án, xây dựng các loại bản đồ chuyên đề…
Ứng dụng GIS vào lĩnh vực QHSDĐ giúp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thiết kế, quản lý, công tác đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch của kỳ trước và là công cụ đắc lực cho trong việc xây dựng KHSDĐ hàng năm, thống kê đất đai và lập bản đồ HTSDĐ…
Từ khóa: GIS, quy hoạch, sử dụng đất, cấp huyện

Application of GIS in managing land use planning in district level
Do Thi Loan1, Phan Van Van1
1Vietnam National University of Agriculture
SUMMARY
Land use planning database from 2011 – 2020 in Gia Lam district was developed, stored and managed in Geodatabase on ArcGIS sofware. Spatial data was divided into classes, including region classes, line classes, point classes; Attribute data was managed in tables. Database exploitation for management using spatial analysis by GIS was carried out with the contents such as planning information query, statistics on different types of land and projects, buiding typescompilation of thematic maps, etc… Application of GIS in land use planning have helped to improveimproving the effectiveness of land use management and assessment, as well as land use changing and assessment on impplement of implementing land use planning in the previous period, and have become a powerful tool in terms of building establishing annual land use plans, land statistics and mapping current status of land use. current status.
Keywords: GIS, Land use planning, Land management.

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com
Ngày nhận bài: 19/4/2017
Ngày thông qua phản biện: 10/7/2017
Ngày duyệt đăng: 10/8/2017

024 3821 0374