Home / Tin tức / ỨNG DỤNG GIS VÀ CHUỖI MARKOV DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỨNG DỤNG GIS VÀ CHUỖI MARKOV DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đào Đức Hưởng1, Nguyễn Hữu Ngữ2
và Huỳnh Văn Chương2
Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam.
2 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
TÓM TẮT
Đô thị hóa nhanh đã dẫn đến sự thay đổi trong việc sử dụng đất, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Do đó, cần thiết phải nhận diện sự thay đổi và dự báo xu hướng chuyển dịch trong việc sử dụng đất. Nghiên cứu này đã ứng dụng GIS và chuỗi Markov để phân tích và dự báo sự thay đổi sử dụng đất trong các thời điểm 2020, 2025 và 2030 ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả dự báo cho thấy diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm 1.436,05 ha cho đến năm 2030. Diện tích các loại đất khác tăng lên đáng kể trong đó diện tích đất ở tăng nhiều nhất, đáp ứng nhu cầu của người dân dưới áp lực gia tăng dân số. Diện tích đất phi nông nghiệp sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thị xã. Việc đánh giá độ chính xác được tính toán dựa trên diện tích đất của năm 2015 từ chuỗi Markov và số liệu thống kê đất đai năm 2015. Với độ tin cậy 88,23%, chuỗi Markov có thể được sử dụng để dự báo sự biến động đất đai ở thị xã Thuận An trong thời gian tới.
Từ khóa: GIS, Markov chuỗi, dự báo, biến động, sử dụng đất, Bình Dương.

Applying GIS and Markov chain in forecasting the change of land use in Thuan An town, Binh Duong province
Dao Duc Huong1, Nguyen Huu Ngu2, Huynh Van Chuong2
1 Company of Resources and Environment in Southern Vietnam
2 Hue University of Agriculture and Forestry
SUMMARY
The rapid urbanization has led to the extensive land use change, particularly in developing countries. Therefore, it is essential to identify changes and forecast trends of land use. This research has applied GIS and Markov chain to analyze and forecast land use change for the period of 2020, 2025 and 2030 in Thuan An town, Binh Duong province. The results show that the area of ​​agricultural land will decrease to 1436.05 ha by 2030. The area of ​​other land use types has increased significantly, of which residential land reached the highest increase to meet the demand of local people under the pressure of rapid population growth. Land for non-agricultural production and business and special used will increase considerably in order to meet the socio-economic development demands of the town. The accuracy assessment was calculated based on land area in 2015 from Markov model and ​​land survey data in 2015. With the predictive accuracy of 88.23%, the Markov chain can be applied to predict land use changes in Thuan An town.
Keywords: GIS, Markov chain, forecasting, change, land use, Binh Duong province.
Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 07/5/2018
Ngày thông qua phản biện: 15/9/2018
Ngày duyệt đăng: 25/9/2018

024 3821 0374