Home / Tin tức / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

Phan Văn Khuê1, Nguyễn Đức Lộc1, Trần Thanh Hà2
Khoa Quản lý Đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
2 Khoa Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai – Đại học Mỏ Địa chất.
TÓM TẮT
Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng (BĐHT) sử dụng đất là yêu cầu quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai được thực hiện thường xuyên hàng năm và định kỳ 5 năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có nhiều phương pháp để thành lập BĐHT sử dụng đất cấp xã, trong đó phương pháp thành lập bản đồ HTSD đất bằng máy bay không người lái (UAV) là công nghệ hiệu quả về mặt sản phẩm, thời gian, giá thành… Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa, tính toán các thông số, lập kế hoạch bay và chụp ảnh bằng UAV; Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số DSC-WX220 – 4.4 gắn trên máy bay không người lái EbeePlus. Xử lý ghép, nắn ảnh trên Postflight. Từ ảnh trực giao (Orthomosaic), tiến hành số hóa/giải đoán trực tiếp trên ảnh, biên tập bản đồ bằng MicroStation; sử dụng Gcadas để thống kê diện tích. Qua thực nghiệm cho thấy công nghệ UAV có ưu điểm như: rút ngắn thời gian thành lập BĐHT sử dụng đất, quá trình xử lý ảnh để thành lập bản đồ không phức tạp, có nhiều công đoạn tự động nên hạn chế sai sót và sự can thiệp của con người; phù hợp cho công tác thành lập bản đồ HTSD đất tỷ lệ lớn hoặc khu vực khó tiếp cận, môi trường nguy hiểm. Kết quả thành lập bản đồ HTSD đất khu vực thực nghiệm đảm bảo đầy đủ về chất lượng, mức độ chi tiết phân loại sử dụng đất đối với cấp xã theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Từ khóa: Công nghệ UAV, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, máy bay không người lái, xử lý ảnh.

Applied Unmanned Aerial Vehicle technology (UAV) for establishing current land use mapping for commune level
Phan Van Khue1, Nguyen Duc Loc1, Tran Thanh Ha2
1 Vietnam National University of Agriculture
2 University of Mine and Geology
SUMMARY
There are many methods for current land use mapping for commune level, in which the method of establishing current land use map by unmanned aerial vehicle (UAV) is an effective technology in terms of product, time and cost… In this study, the team conducted fieldwork, parameter calculations, flight scheduling and UAV imaging; Use the DSC-WX220- 4.4 digital camera mounted on the EbeePlus unmanned aerial vehicle. Images were collaged, edited by Postflight. From Orthomosaic images, perform digitization and image interpretation, editing the map with MicroStation; Use Gcadas to count the area. Experiments showed that UAV technology has the advantages such as shortening the time of current land use mapping, the process of image processing to create maps was not complicated, there are many automatic steps, so limit the error and the human intervention; It is suitable for the establishment of large scale current land use map or areas where is difficult to access, dangerous environment.
Keywords: UAV technology, current land use map, Unmanned Aerial Vehicle, image processing.
Người phản biện: PGS.TS. Võ Quang Minh
Cơ quan: Đại học Cần Thơ
Email: vqminh@ctu.edu.com
Ngày nhận bài: 29/3/2018
Ngày thông qua phản biện: 15/9/2018
Ngày duyệt đăng: 20/9/2018

024 3821 0374