Home / Tin tức / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

Nguyễn Hoài Nam1,
Đỗ Thị Bích Nguyệt1, Trần Ngọc Tuấn1
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
TÓM TẮT
Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sử dụng đánh giá các nguồn tài nguyên đất đai không còn xa lạ. Nhóm nghiên cứu đưa công nghệ GIS vào ứng dụng tại Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai nhằm đánh giá đất đai, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Kết quả đã xác định được các chỉ tiêu phân cấp gồm loại đất, độ cao, độ dốc tầng đất, thủy hệ, thành phần cơ giới từ đó sử dụng các chức năng của GIS đã xây dựng được các bản đồ đơn tính tương ứng, chồng xếp chúng để thành lập được bản đồ gồm 51 đơn vị đất đai. Qua nghiên cứu thấy rằng GIS là một công cụ đắc lực, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động cho công tác đánh giá đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Từ khóa: Đánh giá đất đai, đơn vị bản đồ đất đai, loại đất.

Research on applying GIS technology in land resource mapping to serve agricultural land planning in Bac Ha district, Lao Cai province
Nguyen Hoai Nam1,
Do Thi Bich Nguyet1, Tran Ngoc Tuan1
1 Thai Nguyen University Lao Cai campus
SUMMARY
Research on applying GIS technology in Bac Ha district – Lao Cai province in order to evaluate the land resources, to serve changing crop structure and develop high technology in agriculture. The results have identified the criteria levels including soil type, elevation, slope, hydrology, soil texture, then using GIS technology to compile single maps and overlay them to form a map of 51 land units. Research shows that GIS is a powerful tool that helps saving time and improving labor productivity for land evaluation in agricultural production.
Keywords: Land evaluation, land map’s unit, land type.

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
Ngày nhận bài: 15/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 5/9/2017
Ngày duyệt đăng: 7/9/2017

024 3821 0374