Home / Tin tức / ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Hồng Thảo1, Nguyễn Hiếu Trung2, Trương Chí Quang3, Phạm Thanh Vũ3, Phan Hoàng Vũ3, Vương Tuấn Huy3, Đặng Kim Sơn4
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ;
NCS ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Cần Thơ.
2Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ.
3Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
4Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn.
TÓM TẮT
Bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu trong sử dụng đất nông nghiệp đã được ứng dụng để tối ưu hóa việc bố trí sử dụng đất nông nghiệp ở nhiều địa phương. Tuy nhiên khi triển khai ở cấp vùng như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) việc tối ưu diện tích đất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường đang là một thách thức đối với công tác quản lý. Bài viết này trình bày kết quả thực hiện tối ưu hóa diện tích sử dụng của 8 kiểu canh tác nông nghiệp chính (gồm 3 vụ lúa, 2 vụ lúa, 2 vụ lúa + 1 màu, cây ăn quả, chuyên màu, lúa – tôm và chuyên tôm) ở vùng ĐBSCL dựa trên phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu bằng ứng dụng mã nguồn mở LandOptimizer V2.0 theo yêu cầu về sản lượng nông sản của vùng. Kết quả xác định diện tích và phân bố tối ưu cho 8 kiểu sử dụng đất với các kịch bản về tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện ràng buộc sản lượng nông sản tối thiểu và tối đa theo yêu cầu phát triển hiện tại và dự báo nhu cầu mỗi loại nông sản đến năm 2020. Kết quả này có thể được dùng làm nguồn tham khảo để các tỉnh xây dưng các mục tiêu phát triển gắn kết với sự phát triển và liên kết trong vùng ĐBSCL.
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, LandOptimizer, LpSolve, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, tối ưu hóa sử dụng đất nông nghiệp.

Appliction of optimizing algorithm and allocation of agricultural land use in the Mê Kông Delta
Nguyen Hong Thao1, Nguyen Hieu Trung2, Truong Chi Quang3, Pham Thanh Vu3, Phan Hoang Vu3, Vuong Tuan Huy3, Dang Kim Son4
1 Can Tho Technical Economic College; PhD student of Can Tho University
2 DRAGON – Mê Kông Institute, Can Tho University
3 Can Tho University
4 Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development
SUMMARY
Optimization of agricultural land use has been applied at different commune and district levels. However, at the regional level, it has faced challenges in ​​optimizing agricultural productionto to meet the agricultural development needs of the Mê Kông Delta. This paper presents the results of agricultural landuse optimizing according to the agricultural production requirements of the region. In which, eight agricultural land use types including 3 rice crops, 2 rice crops, 2 rice crops + 1 cash crop, fruit trees, single cash crop, rice – shrimp and single shrimp farming in the Mê Kông Delta have been allocated based on multi – objective optimization method using LandOptimizer V2.0. The results showed different scenarios of land use with profit maximization, number of labors for current socio – economic condictions, in which agricultural products are optimized according to the government plan for agricultural production in 2020. These results could be used as a resource reference in establishing development targets associated with the development of the Mê Kông Delta.
Keywords: Agricultural Land use, Mê Kông Delta, LandOptimizer, LpSolve, Land use optimization.
Người phản biện: PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: vpdtri@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 05/7/2019
Ngày duyệt đăng: 15/7/2019

024 3821 0374