Home / Tin tức / TUẦN HOÀN CHẤT HỮU CƠ – CƠ SỞ CỦA SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT VIỆT NAM HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

TUẦN HOÀN CHẤT HỮU CƠ – CƠ SỞ CỦA SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT VIỆT NAM HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

Nguyễn Tử Siêm1

[1]Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu những kết quả nghiên cứu về các chất hữu cơ và vai trò của chúng trong độ phì nhiêu của đất. Trong đất Việt Nam chất hữu cơ được thành tạo và phân giải rất nhanh sản sinh ra chủ yếu các mùn chua, chi phối tính chất lý, hóa, sinh học của đất. Sinh khối cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho cây trồng và có thể bù đắp lượng lấy đi. Trả lại tàn dư cây trồng, tận dụng cỏ dại, cây phân xanh trồng xen có thể giảm đáng kể lượng bón phân khoáng. Độ phì nhiêu tăng dần, năng suất và phụ phẩm tăng, lại làm tốt đất hơn ở các năm tiếp theo. Vòng tuần hoàn chất hữu cơ như vậy cung cấp cơ sở cơ bản cho việc sử dụng quĩ đất dốc hiệu quả và lâu bền.

Từ khóa: chất hữu cơ đất, vật chất mùn, tuần hoàn chất hữu cơ.

 

Organic recycling – a basis for effective and sustainable use of Vietnam’s land resources

Nguyen Tu Siem1
1Institute of Soils amd Fertilizers

SUMMARY

The paper presents the research results on soil organic matter, its characterization and role of humus substances in building and sustaining the soil fertility. Soil organic matter is built up and decompoded very rapidly resulting mainly acidic subtances that governing both soil physical and chemical features. The biomass provides significant amount of plant nutrients that can compensiate those uptaken by the crops. Maximal use of wild grass, crop residues combined with leguminous biomass of green manure hedgerows can significantly reduces chemical fertilizers to be applied. Different variances of alternatives can be adapted to a wide range of environments and circumtances. With biomass from hedgerows and crop residues returned into the soil, the soil fertility was improved gradually and evidently. Improved yields and associated increased residues further enrich the soil fertility in the next crops. Such an organic recycling has been recommended providing a firm basis for effective and sustainable management of the sloping land areas.

Keywords: soil organic matter, humus substances, organic recycling.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 07/6/2020

Ngày thông qua phản biện: 05/11/2020

Ngày duyệt đăng: 19/02/2021

024 3821 0374