Home / Tin tức / TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHÂN BÓN TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHÂN BÓN TRONG CANH TÁC LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Võ Thị Gương, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Tòng Xuân, Hà Triều Hiệp, Karl H. Diekmann (trang 77-83)

Từ khoá:  chương trình, quản lý, phân bón, canh tác, lúa, đất, đồng bằng sông Cửu Long

 

Summary

Fertilizer management for rice cultivation on some major types in the Mekong delta, Vietnam

The uniform and systematic fertilizer research program was executed using standard fertilizer management practices and standard size characterization on 34 sites through 2-3 crops to study the response of rice to NPK fertilizers on different soil types in the Mekong delta.

024 3821 0374