Home / Tin tức / TÍNH CHẤT HOÁ HỌC TẦNG PHÈN VÀ TẦNG CHỨA VẬT LIỆU SINH PHÈN TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC TẦNG PHÈN VÀ TẦNG CHỨA VẬT LIỆU SINH PHÈN TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Cao Việt Hưng, Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (trang 12-15, 59)

Từ khoá:  tính chất hoá học, phèn, đất phèn, Kiến Thuỵ

 

Summary

Characteristic of sulphuric horizon and sulfidic material in acid sulphate soils Kien Thuy, Hai Phong city

Result of soil survey and analysis in 52 acid sulphate soil profiles: 2 horizons. Sulphuric horizon (pH very low 3.87, organic matter rich, potassium poor, aluminium 8.07mg/100g of soil. Sulfidic material: pH low 3.91, organic matter and sulfur rich, potassium poor, aluminium 2.69mg/100g of soil.

024 3821 0374