Home / Tin tức / THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG XÂM NHẬP MẶN HUYỆN TIỀN HẢI, THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG XÂM NHẬP MẶN HUYỆN TIỀN HẢI, THÁI BÌNH

Hoàng Thị Huyền Ngọc1, Nguyễn Mạnh Hà1, Nguyễn Văn Dũng1, Vũ Thị Thu Hường1
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: hasoil_ig@yahoo.com.vn
TÓM TẮT
Cùng với sự suy thoái môi trường do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn trong đất là một vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Tiền Hải – huyện ven biển có diện tích đất mặn lớn nhất của tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu tập trung vào phân tích những thay đổi của đất mặn ở Tiền Hải sau 29 năm sử dụng, từ năm 1987 đến năm 2016 và dự báo xu hướng xâm nhập mặn trong đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Diện tích đất có khả năng bị nhiễm mặn của các xã tại huyện Tiền Hải có thể tăng lên 18.381,0 ha. Trong đó đất bị nhiễm mặn nặng là 6.589,7 ha, đất nhiễm mặn trung bình có 11.370,2 ha và 421,1 ha đất bị nhiễm mặn ít
Từ khóa: Đất mặn, xâm nhập mặn, Tiền Hải.

The current situation and the possibility of saline intrusion in Tien Hai district, Thai Binh province
Hoang Thi Huyen Ngoc1, Nguyen Manh Ha1, Nguyen Van Dung1, Vu Thi Thu Huong1
1Academy of Science and Technology, Institute of Geography
The environmental deterioration caused by the advance of climate change leads to the saline intrusion becoming a serious problem. This research conducted in Tien Hai district, a coastal district which has the largest area of saline soils in Thai Binh province. The study focused on analyzing the changes of saline soils in Tien Hai after 29 years of using, from 1987 to 2016 and predicting the saline intrusion evolution. Results howed that: The area of saline soils in Tien Hai district could increase to 18.381,0 ha. In which, strongly saline soils will be 6.589,7 ha, moderately saline soils will be 11.370,2 ha and slightly saline soils will be 421,1 ha.
Keywords: Saline soils, saline intrusion, Tien Hai.

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
Email: nthedang@gmail.com
Ngày nhận bài: 21/11/2016
Ngày thông qua phản biện: 11/7/2017
Ngày duyệt đăng: 24/7/2017

024 3821 0374