Home / Tin tức / THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH BẾN TRE

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH BẾN TRE

Mai Xuân1*, Lê Tấn Lợi2

1 Nghiên cứu sinh ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

2 Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ

*Email: maixuanks@gmail.com

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng canh tác và hiệu quả kinh tế của các kiểu sử dụng đất tại tỉnh Bến Tre. Phỏng vấn trực tiếp 180 nông hộ để thu thập số liệu về thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế của các 6 kiểu sử dụng đất: lúa, màu, tôm, dừa, sầu riêng, chôm chôm. Lực lượng lao động gia đình không nhiều, nhưng đa số còn trong tuổi lao động. Trình độ văn hóa của chủ hộ còn thấp, tuy nhiên đối với người trực tiếp lao động thì khá cao. Kiểu sử dụng đất nuôi tôm cho lợi nhuận cao nhất, kế đến là sầu riêng, màu, chôm chôm, lúa và cuối cùng là cây dừa. Nhưng, sầu riêng lại cho hiệu quả đồng vốn cao nhất, rồi mới đến chôm chôm, tôm, rau màu, dừa và cuối cùng là lúa. Cần duy trì kiểu sử dụng đất trồng sầu riêng, chôm chôm vì có hiệu quả kinh tế cao và dễ tiêu thụ. Nuôi tôm có hiệu quả kinh tế cao nên cần phát triển. Nên duy trì cây dừa vì mang tính đặc thù địa phương, dễ canh tác, dễ tiêu thụ, và chịu đựng tốt với điều kiện bất lợi của môi trường.

Từ khóa: hiệu quả kinh tế, kiểu sử dụng đất, thực trạng sản xuất, tỉnh Bến Tre.

 

Production state and economic efficiency of land use types in Ben Tre province

Mai Xuan1, Le Tan Loi2

1PhD Candidate in Land Management, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

2Department of Land Resources, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

The study aims to assess the status of cultivation and economic efficiency of land use types in Ben Tre province. Directly interview 240 farmers to collect data on the production status and economic efficiency of 6 types of land use: rice, crops, shrimp, coconut, durian and rambutan. The results showed that the labors of family were not much, but almost were of working age. The cultural level of the householders was still low, but for directing labors, its were fair good. The economic efficiency of land use type of shrimp was highest, next is durian, upland crops, rambutan, rice and finally coconut trees. But, durian gives the highest capital efficiency, then rambutan, shrimp, upland crops, coconut and finally rice. It is necessary to maintain the land use type of durian and Rambutan, because it is highly economic efficiency and easy to consume. Shrimp is highly economic efficiency, so it is necessary to develop. Coconut trees should be maintained because they are locally specific, easy to cultivate, easy to consume, and tolerate well with environmental conditions.

Keywords: economic efficiency, land use types, production status, Ben Tre province.

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 15/11/2020

024 3821 0374