Home / Tin tức / THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Thị Ngọc Ánh1, Nguyễn Thị Hạnh2

[1]Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

2UBND tỉnh Bình Phước.

TÓM TẮT

Bài báo phân tích thực trạng quản lý và thực hiện quy hoạch sử dụng các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Phước trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2018. Kết quả cho thấy, Bình Phước có 10 KCN, với diện tích đất sử dụng là 3.759,58ha đã đi vào hoạt động; đã thu hút 216 nhà đầu tư, với số vốn 12.027 tỷ đồng. Về sử dụng đất, trong 10 KCN có 8 KCN có tỷ lệ lấp đầy về diện tích cao > 70%, 02 KCN đạt tỷ lệ lấp đầy rất thấp là KCN Đồng Xoài III (2,55%), KCN Becamex-BP (3,73%). Do KCN Becamex-BP có diện tích rất lớn, triển khai chậm đã kéo tỷ lệ lấp đầy chung các KCN toàn tỉnh xuống 28,31%. Kết quả hoạt động của các KCN bước đầu đã có hiệu quả khá rõ. Tỷ lệ đóng góp GRDP của các KCN nghiệp tương đối cao và tăng đều qua các năm, năm 2018 đạt tỷ lệ rất cao (34,48% tương ứng 15.706,58 tỷ đồng). Về xã hội đã giải quyết việc làm cho 54.000 lao động, chiếm 11% lao động cả tỉnh; Góp phần nâng nguồn thu nhập của người dân quanh KCN tăng từ 13,4 triệu lên 21,5 triệu/hộ/tháng cùng với điều kiện hạ tầng, các tiện ích phục vụ đời sống người dân tốt hơn.

Từ khóa: Bình Phước, khu công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ lấp đầy.

 

Management and implementation situation of land use planning of industrial parks
in Binh Phuoc province

Nguyen Thi Ngoc Anh1, Nguyen Thi Hanh2

1Nong Lam University Ho Chi Minh City
2People’s Committee of Binh Phuoc Province

SUMMARY

The article analyzed the current situation of the management and implementation of land use planning of industrial parks in Binh Phuoc province in the period from 2010 to 2018. The results showed that there are 10 industrial parks in Binh Phuoc, with land area 3,759.58ha have been used for operation; that attracted 216 investors, with a capital of 12,027 billion VND. In terms of land use, eight of the 10 industrial zones have a high occupancy rate of > 70%, and 02 industrial parks with a very low occupancy rate such as Dong Xoai III (2.55%), Becamex-BP (3.73%). Because Becamex-BP has a very large area and slow implementation that led to the overall occupancy rate of industrial parks of the province down to 28.31%. The results of the industrial parks’ activities were initially quite effective. The GRDP contribution rate of industrial parks is relatively high and steadily increased over the years, in 2018 reached a very high rate (34.48%, equivalent to VND 15,706.58 billion). The society has created jobs for 54,000 workers, accounting for 11% of the province’s labors; Contributing to raising the income of people around the industrial parks increased from 13.4 million to 21.5 million/household/month along with infrastructure conditions, facilities to better serve people’s life.

Keywords: Binh Phuoc province, industrial parks, land use planning, occupancy rate.

 

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh
Email: phamquangkhanh47@gmail.com

Ngày nhận bài: 19/11/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/02/2021

Ngày duyệt đăng: 11/3/2021

024 3821 0374