Home / Tin tức / THỰC TRẠNG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG TRỒNG LÚA NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

THỰC TRẠNG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG TRỒNG LÚA NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

Vũ Xuân Thanh1, Phạm Văn Thành2
Học viện Hành chính Quốc gia.
2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
TÓM TẮT
đồng bằng sông Hồng, nơi chỉ chiếm gần 5% tổng diện tích đất toàn quốc, nhưng hàng năm sản xuất ra trên 6,7 triệu tấn lúa (chiếm 15% sản lượng lúa toàn quốc) và trên 820 ngàn tấn thủy sản (chiếm 12,5% sản lượng thủy sản toàn quốc). Ở đây lúa chủ yếu được trồng trên các loại đất thuộc các nhóm đất cát, đất mặn, đất phèn, đất phù sa và đất xám bạc màu; đây cũng chính là những nhóm đất, loại đất dễ bị tổn thương bởi quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Theo thời gian, dưới tác động của quá trình sử dụng đất, của các quá trình tự nhiên (trong đó có tác động của quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng); tài nguyên đất nói chung và đất trồng lúa nói riêng đã bị biến đổi về phân loại, quy mô, chất lượng và khả năng sử dụng.
Căn cứ vào tính chất lý hóa học, vào phân bố cũng như khả năng sử dụng của từng loại đất, nhóm đất và vào định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong những năm tới; các phương án sử dụng một số loại đất cho sản xuất lúa nước ở vùng đồng bằng sông Hồng đã được đề xuất, trong đó phương án với quy mô 516,82 ha có tính khả thi nhất.
Từ khóa: Hiện trạng, loại đất, đồng bằng, sông Hồng, lúa.

Real status of major soil types in the Red River Delta and proposals for water rice cultivation toward 2020
Vu Xuan Thanh1, Pham Van Thanh2
1 National Academy of Public Administration
2 Ministry of Agriculture and Rural Development
SUMMARY
The Red River Delta has an area of only about 5% of the total national land area, but here annually they produce over 6.7 million tons of rice (15% of the national rice production) and over 820 thousand tons of seafood (accounting for 12.5% of the national fisheries).
In the Red River Delta, paddy rice is mainly grown on soils such as sandy soils, saline soils, acid sulphate soils, alluvial soils and degraded gray soils, which are the vulnerable land by the process of climate changes and sea level rise. Over time, under the impacts of the land use, of natural processes (including the impacts of climate change and sea level rise) land resources in general and alluvial land in particular in Red River Delta will be changed in classification, area, quality and usability.
Based on the chemical and physical characteristics, on the distribution as well as on usability of each soil type and on agricultural development orientation in the coming years, alluvial land use alternatives to paddy rice production in the Red River Delta have been proposed, of which plan for paddy rice of 516.82 hectares is the most feasible.
Keywords: Status, soil type, plain, Red river, rice.
Người phản biện: GS.TSKH. Phan Liêu, PGS.TS. Lê Thái Bạt
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: phlieu-iege-vn@vnn.vn, hoikhoahocdatvn@yahoo.com
Ngày nhận bài: 02/6/2017
Ngày thông qua phản biện: 15/7/2018
Ngày duyệt đăng: 10/8/2018

024 3821 0374