Home / Tin tức / THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK

THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Ngọc Tuấn1, Hoàng Thị Chung2
Viện Địa lý kinh tế – xã hội và Phát triển.
2 Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội.
TÓM TẮT
Các nguồn nước được dùng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Ea Súp là nguồn nước mặt (nước sông, suối, ao, hồ), nguồn nước ngầm, nguồn nước mưa. Các loại hình cấp nước sinh hoạt phổ biến trên địa bàn huyện hiện nay gồm có: Giếng đào, giếng khoan hộ gia đình, bể nước mưa, các công trình cấp nước tập trung, trong đó: tỷ lệ người dân sử dụng giếng đào, giếng khoan lớn nhất 63,96% dân số nông thôn; tỷ lệ người dân sử dụng cấp nước tập trung chiếm tỷ lệ 21,1%. Kết quả phân tích 120 mẫu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện (theo QCVN 02 : 2009/BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 16/07/2009) cho thấy: chỉ tiêu COD mg/l có ở 29/120 mẫu vượt ngưỡng; chỉ tiêu Coliform (Vk/100 ml) có ở 6/120 mẫu đạt ngưỡng; độ cứng CaCO3 có ở 9/120 mẫu vượt ngưỡng.
Từ khóa: Độ cứng CaCO3, Coliform, nước sinh hoạt, huyện Ea Súp.

Real status of water resources in Ea Sup district, Dak Lak province
Nguyen Ngoc Tuan1, Hoang Thi Chung2
1 Institute of Geography Socio-Economy and Development
2 Institute of Mine and Geology
SUMMARY
Water sources used for water supply in Ea Sup district are surface water (rivers, lakes and ponds), underground water and rain water. The popular water supply systems in the district currently include: wells, household wells, rainwater tanks, water supply works, of which the highest proportion of people using dug wells, drilling wells is 63.96% of the rural population; the percentage of people using water supply is 21.1%. Results of analysis of 120 samples of drinking water in the district (according to QCVN 02: 2009/BYT issued by the Minister of Health on July 16, 2009) showed that COD mg/l in 29/120 samples surpassed the threshold; Coli form (Vk/100 ml) in 6/120 samples reached the threshold; CaCO3 hardness in 9/120 samples were over the threshold.
Keywords: CaCO3 hardness, Coli form, drinking water, Ea Sup district.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 11/12/2017
Ngày thông qua phản biện: 23/12/2017
Ngày duyệt đăng: 10/8/2018

024 3821 0374