Home / Tin tức / THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP MCA VÀ GIS ĐỂ PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP MCA VÀ GIS ĐỂ PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Vũ Thị Nhung1, Dương Xuân Hiện1, Mai Hạnh Nguyên1, Nguyễn Thị Thủy2
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
2 Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất
Email: vuthinhung@gmail.com
TÓM TẮT
Phân hạng đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Việc tích hợp phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu MCA (Multi Criteria Analysis) và hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information System) để phân hạng đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng đất là việc làm cần thiết hiện nay. Tỉnh Bạc Liêu nằm trên bán đảo Cà Mau, thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích đất nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn của quá trình thoái hóa đất, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản. Nông dân sản xuất theo hướng tự phát, sự chuyển đổi mô hình canh tác chủ yếu chạy theo lợi nhuận tức thời nên chưa mang lại hiệu quả cao và bền vững. Vì vậy, thử nghiệm phương pháp MCA và GIS để phân hạng đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng đất có ý nghĩa rất lớn trong thực tiễn đối với tỉnh Bạc Liêu.
Từ khóa: Phân hạng đất, nông nghiệp, MCA, GIS, phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu, hệ thống thông tin địa lý, mục đích sử dụng đất, Bạc Liêu…

Testing MCA and GIS methodology for agricultural land classification for state management over land in Bac Lieu province
Vu Thi Nhung1, Duong Xuan Hien1, Mai Hanh Nguyen1, Nguyen Thi Thuy2
1Institute of Land Administration
2Centre for Survey and Land Evaluation
Land classification is very important for State management of land. Integration of Multi Criteria Analysis (MCA) and GIS (Geographic Information System) to classify agricultural land for land use purposes is necessary nowadays. Bac Lieu Province is located on the Ca Mau Peninsula, in the Mekong Delta, where agricultural land is heavily affected by land degradation, especially agricultural land and aquaculture land. Farmers produce spontaneously, the transformation of the farming model is mainly based on immediate profit, so it is not effective and sustainable. Therefore, testing the MCA and GIS methodology to classify agricultural land for land use purpose is very significant in practice in Bac Lieu province.
Keywords: Land classification, agriculture, MCA, GIS, multi-indicator assessment method, geographic information system, land use purpose.

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt
Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com
Ngày nhận bài: 29/6/2017
Ngày thông qua phản biện: 25/7/2017
Ngày duyệt đăng: 20/10/2017

024 3821 0374