Home / Tin tức / THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

Hồ Kiệt1, Nguyễn Thành Nam1, Nguyễn Trọng Bảo2
Trường Đại học Nông Lâm Huế
Email: hokiet@huaf.edu.vn 2UBND tỉnh Khánh Hòa
TÓM TẮT
Trong giai đoạn 2010-2015 tổng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa đạt 66.753.480 triệu đồng, trong đó nguồn thu tài chính từ đất 6.422.332 triệu đồng, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu các nguồn thu ngân sách của tỉnh (10,82%). Với những chính sách hiện hành, trong thời gian qua, tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có đóng góp khá trong thu ngân sách tỉnh đạt 3.484,57 tỷ đồng chiếm 5,22% tổng thu ngân sách và 54,25% tổng thu từ đất; tiền thuê đất tỉnh chiếm tỷ trọng 0,76% thu ngân sách, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất chiếm 2,11% thu ngân sách; thuế sử dụng đất, thuế trước bạ có đóng góp tỷ lệ nhỏ nhưng cũng là nguồn thu ổn định trong thu ngân sách. Về giá đất của tỉnh còn rất thấp so với mặt bằng chung cả nước và trên địa bàn còn chênh lệch khá lớn so với giá giao dịch trên thị trường trong điều kiện bình thường. Giá đất trong bảng giá quy định chênh lệch khoảng 8,9 lần so với giá phổ biến trong thị trường trong đô thị thành phố Nha Trang. Đối với các đô thị khác trong tỉnh mức chênh lệch có thấp hơn nhưng cũng dao động từ 2,34 – 4,24 lần. Đây cũng là nguyên nhân gây thất thu ngân sách.
Từ khóa: Tài chính, ngân sách, đất đai, Khánh Hòa.

Collecting state budget from land in Khanh Hoa province period of 2010 – 2015
Ho Kiet1, Nguyen Thanh Nam1, Nguyen Trong Bao2
1Hue University of Agriculture and Forestry
2Committees of the people province Khanh Hoa
SUMMARY
In the period of 2010-2015 the total budget revenue of Khanh Hoa province reached 66,753,480 million Viet Nam Dong (VND), of which, the revenue from land sourcing was 6,422,332 million making up a relatively large proportion in the structure of provincial budget revenues (10.82%). With current policies, in recent years, land use fees in Khanh Hoa province have significantly contributed to the provincial budget revenue, reached 3484.57 billion accounting for 5.22% of the total revenue, and 54.25% total revenue from land.The proportion of provincial land rents was 0.76% of revenue, income tax on transfer of land use accounting for 2.11% of revenue; land use tax, registration tax contribution rate is small but stable in budget revenues. Provincial land rents shared 0.76% of revenue, income tax on transfer of land use accounts for 2.11% of revenue; land use tax, registration tax contribution rate is small but stable revenue in budget revenues. Provincial land price is very low compared to the average level of the province and the country. There are quite big differences compared to the transaction price on the market in normal conditions. Land price in the table specified price is about 8.9 times higher than the common price in urban markets in Nha Trang. Other towns in the province have lower margins, but also ranges from 2.34 to 4.24 times. This is also a cause of revenue loss.
Keywords: Collecting state budget, land, Khanh Hoa, 2010 – 2015.

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng
Email: dinhbongnguyen@gmail.com
Ngày nhận bài: 03/10/2016
Ngày thông qua phản biện: 20/7/2017
Ngày duyệt đăng: 24/7/2017

024 3821 0374