Home / Tin tức / THÔNG BÁO HỘI THẢO “THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

THÔNG BÁO HỘI THẢO “THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

THÔNG BÁO HỘI THẢO “THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” ngày 11/12/2020.

Thông tin về hội thảo Khoa học Đất và Quản lý Đất đai 2020 được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Nội dung cụ thể trong link dưới bài. Kính mời các hội viên và chi hội tham gia: https://lrconference.ctu.edu.vn/

024 3821 0374