Home / Tin tức / THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG LÚA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2018 SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÔNG CỤ TIMESAT

THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG LÚA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2018 SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÔNG CỤ TIMESAT

Phan Kiều Diễm1*, Nguyễn Kiều Diễm1, Nguyễn Thị Hồng Điệp1, Huỳnh Thị Thu Hương1, Võ Quang Minh1, Lê Vũ Bằng2

1Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

2Sinh viên ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

* Email: pkdiem@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Đề tài sử dụng 487 ảnh MODIS MCD43A4 hàng ngày, độ phân giải 500 m nhằm ước tính thời gian xuống giống của mỗi vụ lúa khu vực ĐBSCL năm 2018. Phương pháp Savitzky – Golay được áp dụng để loại bỏ nhiễu và làm mịn chuỗi ảnh NDVI, sau đó thời điểm xuống giống của từng điểm ảnh được tính dựa vào ngưỡng sai lệch 20% so với biên độ của NDVI tối thiểu sử dụng phần mềm TIMESAT. Kết quả so sánh với số liệu thống kê cho thấy bản đồ lịch xuống giống lúa khu vực ĐBSCL được xây dựng với độ chính xác cao (R2 = 0,86). Cơ cấu lúa 2 vụ, vụ Đông Xuân có 2 đợt xuống giống chính đợt 1 từ 15/11 – 15/12/2017 và đợt 2 từ 01/01 – 15/01/2018; Vụ Hè Thu xuống giống tập trung 15/04 – 05/05/2018. Cơ cấu lúa 3 vụ: Vụ Đông Xuân xuống giống tập trung từ 15/12/2017 – 05/01/2018; Vụ Hè Thu xuống giống tập trung từ 15/04 – 15/5/2018; Vụ Thu Đông có 2 đợt xuống giống 15/09 – 01/10/2018 và 10/10 – 25/10/2018. Kết quả thông tin thời gian xuống giống giải đoán từ ảnh viễn thám giúp hỗ trợ công tác thống kê và quản lý và quy hoạch nông nghiệp từng địa phương.

Từ khóa: Chuỗi ảnh khác biệt thực vật, Đồng bằng sông Cửu Long, MODIS MCD43A4, tiến độ xuống giống, TIMESAT.

 

Mapping the rice crop calendar in mekong delta in 2018 using time series of remote sensing imagery and timesat package

Phan Kieu Diem1, Nguyen Kieu Diem1, Nguyen Thi Hong Diep1, Huynh Thi Thu Huong1, Vo Quang Minh1, Le Vu Bang2

1Land Resource Department, College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University

2Undergraduate of Land Management, College of the Environment and Natural Resources, Can Tho University

SUMMARY

This study used 487 MODIS MCD43A4 images, 500 – meter spatial resolution to estimate the planting time of the rice crop calendar in Mekong Delta in 2018. The Savitzky – Golay method was used to remove and smooth the NDVI time series, the planting time for each pixel was determined based on the threshold of increasing NDVI to 20% of the amplitude each season using TIMESAT package. The comparison result between predicted and the statistical data of the planting time in this study shows that predicted planting time using remote sensed data has high accuracy (R2 = 0.86). For double rice crop, planting time in Winter – Spring season started mainly in two periods: from 15th November to 15th December 2017, and from 01st January to 15th January 2018; Planting time of Summer – Autumn season started from 15th April to 05th May 2018. For triple rice crop: Winter – Spring season started mainly from 15th September to 01st October 2018; Summer – Autumn season started from 15th April to 15th May 2018; The start of Autumn – Winter season was mainly occurred in two periods from 15th September to 01st October 2018 and from 10th October to 25th October 2018). The rice crop calendar information extracting from remote sensing support for local government in statistical and agricultural management.

Keywords: NDVI time series, Mekong Delta, MODIS MCD43A4, planting time, TIMESAT.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 05/11/2020

Ngày duyệt đăng: 10/11/2020

024 3821 0374