Home / Tin tức / THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VIỆT NAM

THẢO LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VIỆT NAM

Trong 2 tập “Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” (nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật) đã nhiều lần nhắc tới “vấn đề đất đai” về tài nguyên, tài sản, phát huy khai thác nguồn lực, kinh tế, quy hoạch, chế độ quản lý và sử dụng, thị trường… Đất đai ngày nay không chỉ là vấn đề của thời đại mà đã trở thành vấn đề thời sự ít nhất là trong 10 – 20 năm sắp tới.

 

Ảnh: Vũ Long

 

Ngay sau Đại hội, nhiều hoạt động cụ thể có liên quan đến đất đai ở tầm vĩ mô đã được triển khai khẩn trương. Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tập trung chỉ đạo tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, để từ đó tiến hành xây dựng một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, bảo đảm thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, phù hợp xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc sửa đổi Luật Đất đai hiện hành theo đó sẽ định hướng chuẩn xác, rõ ràng, đầy đủ hơn…

Gần đây nhất, ngày 11/8/2021 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc Khẩn trương triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Nhân dịp này, Hội Khoa học Đất Việt Nam tập trung giới thiệu loạt bài về “Đất đai Việt Nam – quản lý và sử dụng” với mong muốn:

  • Góp ý về quản lý và sử dụng đất đai Việt Nam để đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
  • Tư vấn sửa đổi Luật Đất đai.
  • Tạo một diễn đàn khoa học phù hợp với chức năng phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội… theo đúng Điều lệ Hội.
  • Tạo môi trường khoa học mở, thuận lợi để các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, độc giả liên quan đến quản lý và sử dụng đất… cùng nhau trao đổi thông tin nghề nghiệp.

Hội Khoa học Đất Việt Nam rất mong nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, hoan nghênh mọi sự tham gia với tinh thần xây dựng tích cực, văn minh.

024 3821 0374