Home / Tin tức / THÀNH PHẦN HÓA HỌC TỔNG SỐ VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG VẬT ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

THÀNH PHẦN HÓA HỌC TỔNG SỐ VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG VẬT ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Phan Liêu, Hồ Chín (trang 48-55)

Từ khoá:  thành phần hoá học, thành phần khoáng, đất phèn, Đồng Tháp Mười

 

Summary

Total chemical elements and mineralogical composition of acid sulphate soils in the Plain of Reeds

Mineral characteristics of acid sulphate soils are dealt with. Conclusions can be served as scientific basic of the measures for acid sulphate soils amelioration.

024 3821 0374