Home / Tin tức / THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TẠI XÃ TẢN HỒNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TẠI XÃ TẢN HỒNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hồ Văn Hóa1, Xuân Thị Thu Thảo1, Hoàng Thị Hạnh1, Trần Thị Bình2

1 Trường Đại học Lâm nghiệp Email: hungthaofuv@gmail.com

2 Trường Đại học Tân Trào

 

TÓM TẮT

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng và cần thiết trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Nó là căn cứ để giải quyết các bài toán tổng thể cần các thông tin hiện thời về tình hình sử dụng đất. Với những vai trò như vậy, có thể thấy thành lập bản đồ hiện trạng chính xác và có tính hiện thời là rất cần thiết. Hiện nay có 3 phương pháp cơ bản thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tuy nhiên phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính mang lại độ chính xác rất cao đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh (Thông tư số 28/2014/TT – BTNMT). Kết quả nghiên cứu đã thành lập được bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính. Từ đó tiến hành thống kê diện tích các loại đất tại xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất tự nhiên là 891,35 ha trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 394,86 ha chiếm 44,3% tổng diện tích đất tự nhiên; Diện tích đất phi nông nghiệp là 496,49 ha chiếm 55,70%. Trên cơ sở đó nhóm tác giả đã biên tập và hoàn thiện được bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Tản Hồng. Kết quả của việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2017 của xã Tản Hồng giúp địa phương nắm chắc quỹ đất và các loại sử dụng đất từ đó có phương án quản lý, bố trí, phân bổ quỹ đất đai hợp lý góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Từ khóa: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai.

 

Compiling map of current status land use from cadastrial map in Tan Hong commue, Ba Vi district, Hanoi city

Ho Van Hoa1, Xuan Thi Thu Thao1, Hoang Thi Hanh1, Tran Thi Binh2

1 Vietnam Forestry University,

2 Tan Trao University

SUMMARY

Actual status land use map is an important and necessary document in the state management of land. It is the basis for solving general problems that need current information about land use. It is necessary to compile a current and accurate status map. Recently, there are 3 basic methods to compile currentl status land use maps. However, the method of compiling the current status land use maps from cadastral maps has brought about very high accuracy and was emphasized by the Ministry of Natural Resources and Environment in Circular (No 28/2014 /TT – BTNMT) Statistics on the area of land types in Tan Hong commune, Ba Vi district, Hanoi city were conducted after the current status land use map being compiled. then a map of land zoning from cadastral maps by Microstation software was also compiled. Since then, statistics on the area of all types of land by software 2015 in Tan Hong commune are as follows: Total natural land is 891.35 ha of which Agricultural land area is 394.86 ha accounts for 44.3% of the total natural land area; The area of non – agricultural land is 496.49 ha, accounting for 55.70% of the total natural land area. On that basis, the project has edited and finalized the current status land use map of Tan Hong commune. The results of the development of the 2017 land use map of Tan Hong commune help the locality to firmly grasp the land fund and land use types in order to have a reasonable management and allocation of land fund. contribute to socio – economic development to improve the material and spiritual life of the people.

Keywords: Land use status map, cadastral maps, statistics and land inventories.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 20/3/2019

Ngày thông qua phản biện: 15/7/2019

Ngày duyệt đăng: 04/3/2020

024 3821 0374