Home / Tin tức / TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG

TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG

Phạm Quang Khánh, Nguyễn Xuân Nhiệm (trang 7-13, 27)

Từ khoá:  Tài nguyên, đất, vùng tứ giác, Long Xuyên

 

Summary

Land resources of Long Xuyen quadrangle

In the soil map scale of 1/1.000.000, there are 6 soil groups and 20 soil mapping units. In the land unit map scale of 1/100.000, there are 39 land mapping units. Potential expansible area for agriculture is 345,200 ha, forest is 84,660 ha.

024 3821 0374