Home / Tin tức / TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN BÓN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ ỔN ĐỊNH ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN

TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN BÓN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ ỔN ĐỊNH ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN

Lương Đức Loan, Nguyễn Thị Thuỷ, Trình Công Tư (trang 76-83, 123)

Từ khoá:  tác động, phân bón, năng suất, cây trồng, độ phì, đất, Tây Nguyên

 

Summary

Effect of fertilizer in increasing crop yield and stabilizing soil fertility in the Central Highlands

Application of potassium has increased the cassava yield of 162-291%, applying phosphorus increased soya bean yield of 18-45%. Upland rice yield was promoted 94.4% by nitrogen fertilizer. Combination of organic and mineral fertilizer had higher efficiency than alone application. Applying large about of organic mater increased soil porosity from 48-62%. Soil moisture, available P, NH4+… have been increased.

024 3821 0374