Home / Tin tức / SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KRIGING XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KRIGING XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE

Mai Xuân1, Lê Tấn Lợi2, Phạm Thanh Vũ2
Nghiên cứu sinh ngành Quản lý đất đai, Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
2Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xây dựng bản đồ xâm nhập mặn giai đoạn 2015 – 2019 tại tỉnh Bến Tre. Dữ liệu về độ mặn trong nước mặt của 20 trạm đo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre được thu thập và sử dụng phương pháp nội suy Kriging để xác định vùng bị ảnh hưởng mặn. Kết quả cho thấy các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, thành phố Bến Tre và một phần của huyện Chợ Lách cũng chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, với nồng độ mặn > 1‰. Tuy nhiên, tần suất xâm nhập mặn cũng thay đổi qua các năm. Nghiên cứu cũng xác định được ranh giới ở độ mặn 1‰ tại vùng đã bị ảnh hưởng và vùng đang bị ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở cho các nhà khoa học, nhà quản lý tiến hành nghiên cứu và định hướng sử dụng đất bền vững cho địa phương.
Từ khóa: Nội suy Kriging, tỉnh Bến Tre, xây dựng bản đồ, xâm nhập mặn.

Applying Kriging interpolation method in compiling the saline intrusion map for Ben Tre province
Mai Xuan1, Le Tan Loi2, Pham Thanh Vu2
1 PhD student of Can Tho University
2 Can Tho University
SUMMARY
The objective of the study is to compile a saline intrusion map for the period of 2015 – 2019 in Ben Tre province. Data of the salinity of surface water at 20 measuring stations were collected and Kriging interpolation method was used to determine the saline affected areas. The results showed that districts of Binh Dai, Ba Tri, Thanh Phu, Giong Trom, Mo Cay Nam, Mo Cay Bac, Chau Thanh, Ben Tre city and a part of Cho Lach district were also affected by saline intrusion, with salinity level >1‰. However, the frequency of saline intrusion had also changed by the year to year. The study was also identified the boundary of salinity at 1‰ in the affected area and in the affecting area. The results of study is a basis to help the scientists and managers to study and to orientate the sustainable land use planning for local area.
Keywords: Kriging interpolation, Ben Tre province, mapping, salinity intrusion.
Người phản biện: TS. Võ Quốc Tuấn
Cơ quan: Trường Đại học Cần Thơ
Email: vqtuan@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374