Home / Tin tức / SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN ẢNH BẰNG MẮT THƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN SỐ TRONG VIỆC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN ẢNH BẰNG MẮT THƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN SỐ TRONG VIỆC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Vinh1, Lê Thị Giang1

1 Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá: giải đoán ảnh, phương pháp, xây dựng, bản đồ, sử dụng đất, Thanh Trì, Hà Nội

 

Summary

Using visual image interpretation and digital image processing to create land use map in Thanh Tri district, Ha Noi city

Visual image interpretation is suitable for detailed study, plant studies and maps with large scale, but it takes more time than other method and require high skill about remote sensing from interpreter. While digital image processing takes less time, interpretative time not depend, om large area or small area. Besides we need more GTPs (Ground Truth Points) to make more accuracy for samples. Visual image interpretation requires image with higher resolution than digital image interpretation.

024 3821 0374