Home / Tin tức / SINH KHỐI RỪNG TRÀM VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NGẬP KHÁC NHAU TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU

SINH KHỐI RỪNG TRÀM VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NGẬP KHÁC NHAU TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU

Trần Thị Kim Hồng1, Nguyễn Văn Bé2, Dương Văn Ni1
Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên,
Trường Đại học Cần Thơ
2 Ban quản lý Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Email: ttkhong@ctu.edu.vn, nvbe@ctu.edu.vn, dvni@ctu.edu.vn
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 tại Vườn quốc gia (VQG) U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau nhằm xác định sinh khối của rừng tràm và chất lượng nước ở 3 nghiệm thức khác nhau về mức độ ngập nước (<30 cm, 30 – 60 cm và >60 cm). Có 9 ô tiêu chuẩn (100 m2) được thiết lập để thu mẫu nước qua 5 đợt và đo đếm một số chỉ tiêu sinh trưởng cây tràm cá thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các nghiệm thức tràm ở các độ ngập nước khác nhau có các chỉ tiêu lý hóa nước hầu như không có sự khác biệt trừ pH. Giá trị pH mùa mưa thấp hơn mùa nắng và dao động từ 4,21- 4,83. Lượng oxy hòa tan trong nước rất thấp chỉ trong khoảng 1,33 – 3,00 mg/l và chỉ tiêu BOD5 trong nước ở rừng tràm có khoảng dao động khá lớn ở các ô tiêu chuẩn (8 – 53,2 mg/l). Nồng độ trong nước từ 0,12 – 3,13 mg/l, hàm lượng tại các ô tiêu chuẩn dao động khoảng 0,02 – 0,43 mg/l. Các nghiệm thức với các mức độ ngập nước khác nhau thì sinh khối tươi trên mặt đất cây tràm không khác biệt ý nghĩa. Sinh khối bình quân của rừng tràm VQG U Minh Hạ từ khoảng 270 – 307 tấn/ha ở các nghiệm thức và ở độ ngập thấp nhất (< 30 cm) sinh khối rừng tràm cho giá trị cao nhất.
Từ khóa: sinh khối, rừng tràm, chất lượng nước, ngập, vườn quốc gia, U Minh Hạ

Biomass and water quality of melaleuca forest at U Minh Ha National Part, Ca Mau province
Tran Thi Kim Hong1, Nguyen Van Be1, Duong Van Ni1
1Can Tho University
This research was conducted from 2014 to 2015 at U Minh Ha National Part, Ca Mau province to determine biomass of melaleuca forests in different treatments about three flooding levels (<30 cm, 30 – 60 cm and >60 cm). 9 sample plots (100 m2) were established to collect water samples through 5 times and measure the growth indexes of the Melaleuca cajuputi (including: density, diameter and height of trees). The study result shows that there weren’t different among physical and chemical indexes excepting pH. The pH value of water were different between dry and rain season, which rain season was lower value than dry season and pH value from 4,21 to 4,83. The amount of dissolved oxygen in water were very low around 1,33 – 300 mg/l and BOD5 index in water were pretty high fluctuation at sample sites (from 8 – 53,2 mg/l). concentration in water of Melaleuca forest was roughly 0,12 – 3,13 mg/l, the amount of in water at sample site were approximately 0,02 – 0,43 mg/l. At the experiments within different inundation depth, raw tree biomass was not significantly different among experiments. The biomass average of Melaleuca forest of U Minh Ha National Park was around 270 – 307 tons/ha and at the low inundation depth (< 30cm) was the highest value.
Keywords: Biomass, Melaleuca forest, water quality, water level, U Minh Ha.

Người phản biện: PGS.TS. Võ Quang Minh
Email: vqminh@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 12/10/2017
Ngày thông qua phản biện: 22/10/2017
Ngày duyệt đăng: 10/11/2017

024 3821 0374