Home / Tin tức / QUY HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA

QUY HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA

Trần Thiện Phong1
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
TÓM TẮT
Việc sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa ở nước ta hiện nay rất lãng phí. Bài viết cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và sử dụng đất nghĩa trang; đồng thời đề xuất giải pháp cơ chế chính sách quản lý sử dụng đất nghĩa trang bằng các biện pháp quy hoạch, kinh tế và hành chính nhằm thay đổi hình thức chôn cất bằng hỏa táng để dành đất cho phát triển kinh tế xã hội.
Từ khoá: Nghĩa trang, chôn cất, sử dụng đất, quản lý, quy hoạch.

Planning and management of land use of cemeteries
Tran Thien Phong1
1 Chamber of Natural Resources and Environment of Hoc Mon district, Ho Chi Minh City
SUMMARY
The use of cemetery land is very wasteful in our country today. The article shows the importance of managing and using cemetery land. It proposes solutions and policies on the management and use of cemetery land by planning, economic and administrative measures to change the form of burial to cremation in order to reserve land for socio-economic development.
Keywords: Cemetery, burial,cremation, land use, management, planning.

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: dinhbongnguyen@gmail.com
Ngày nhận bài: 20/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 12/3/2018
Ngày duyệt đăng: 17/3/2018

024 3821 0374