Home / Tin tức / QUỸ ĐẤT QUỐC GIA. HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO SỬ DỤNG

QUỸ ĐẤT QUỐC GIA. HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO SỬ DỤNG

Nguyễn Đình Bồng (trang 91-96)

Từ khoá:  quỹ đất, tài nguyên đất, sử dụng

 

National land resources actual status and use forecast

024 3821 0374