Home / Tin tức / QUẢN TRỊ ĐẤT ĐAI VÀ CÁCH TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY NGUYÊN

QUẢN TRỊ ĐẤT ĐAI VÀ CÁCH TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY NGUYÊN

Bùi Thị Ngọc Dung1, Nguyễn Tuấn Anh1, Vũ Năng Dũng2

[1] Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

2 Hội Khoa học Đất Việt Nam.

TÓM TẮT

Quản trị đất đai (QTĐĐ) là sự liên quan của đất đai tới các yếu tố về sản xuất, các chính sách, các thể chế đất đai, các nguồn tài nguyên và các giá trị khác được đưa vào quản lý. Nó bao gồm các quyết định về khả năng tiếp cận với đất đai, các quyền về đất, quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất. Để phát huy được lợi thế về tài nguyên đất của Tây Nguyên cho phát triển nông nghiệp bền vững trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế không còn con đường nào khác là phải nhanh chóng tìm ra một mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất phù hợp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên.

Từ khóa: quản trị đất đai, tài nguyên đất nông nghiệp, Tây Nguyên.

 

Land governance and approaches in studying agricultural land governance
in the Central Highlands

Bui Thi Ngoc Dung1, Nguyen Tuan Anh1, Vu Nang Dung2

1National Institute of Agricultural Planning and Projection
2Vietnam Soil Science Society

SUMMARY

Land governance is the relationship of land to factors of production, policies, land íntitutions, other resources and values ​​that are put into management. It includes decisions on access to land, land rights, land use rights and land fund development. In order to promote the advantages of land resources in the Central Highlands for sustainable agricultural development in regional integration and international integration, there is no other way to quickly find a suitable model of integrated resource management to ensure food security, agricultural commodity development of industrial crops in the Central Highlands.

Keywords: land governance, agricultural land resources, Central Highlands.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 23/02/2021

Ngày thông qua phản biện: 04/3/2021

Ngày duyệt đăng: 04/3/2021

024 3821 0374