Home / Tin tức / QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI DO TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRẠM BƠM LA KHÊ – HÀ TÂY

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI DO TÁC ĐỘNG CỦA THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRẠM BƠM LA KHÊ – HÀ TÂY

Nguyễn Văn Dung*

*Khoa Đất và Môi trường, Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá:  quản lý, sử dụng, nước tưới, sử dụng đất, trạm bơm, La Khê, Hà Tây

 

Summary

Water use and water management in relation of recent changes in agricultural land use of irrigation systems in La Khe pump station

The irrigated areas decreased time by time by poor water management. Degradation of canal system, especially in the 5th canal that was main case effective rate of the canal obtained around 50-60% compared design. Water fee significantly increasing (37.5%) compared with good water management.

024 3821 0374