Home / Tin tức / QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM 1980-2020, THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM 1980-2020, THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC

Đất đai là tài nguyên, tài sản, nguồn lực để phát triển đất nước quan trọng nhất mà tổ tiên để lại cho các thế hệ nối tiếp. Và đến lượt mình, chúng ta cũng phải để lại cho con cháu mai sau một tài sản đất đai đã được làm tăng giá trị cả về vật chất và tinh thần. Khai thác nguồn tài nguyên vô giá, tạo được giá trị gia tăng là nhiệm vụ của cả dân tộc và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

 

“QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM 1980-2020, THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC”, nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tác giả TS Nguyễn Đình Bồng – Phó chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam, khổ (16×24 cm), là một công trình đồ sộ gồm 70 bài viết khách quan về Quản lý Đất đai Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1980 đến nay.

Cuốn sách là tài liệu rất cần thiết để Ngành Tài nguyên và Môi trường, Ngành Nông nghiệp và PTNT, các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học có thêm thông tin về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đô thị, giá đất và thị trường bất động sản, giao đất, cho thuê đất, quản lý đất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch nông nghiệp, quy mô sử dụng đất nông nghiệp, bảo vệ đất trồng lúa, tập trung tích tụ đất nông nghiệp, đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp, giải quyết các tranh chấp đất đai…

Đặc biệt với Ngành Tài nguyên và Môi trường, cuốn sách là tài liệu chuyên khảo trong việc góp ý, sửa đổi Luật Đất đai 2013 – nhiệm vụ theo Quyết định 390/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Nội dung cũng phản ánh quá trình phát triển, những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp của quản lý đất đai Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho cán bộ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (2/2021) đã chỉ rõ: “Xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng tâm là đất đai…” và đến năm 2045, kỷ niệm 100 ngày thành lập nước và cũng là 100 năm ngày truyền thống của ngành Quản lý Đất đai Việt Nam, phấn đấu đạt mốc trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Hội Khoa học Đất Việt Nam trân trọng giới thiệu với đồng nghiệp và bạn đọc với hi vọng cuốn sách này được đi cùng trong hành trình 25 năm tới.

Trân trọng!

024 3821 0374