Home / Tin tức / PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM RỄ ARBUSCULAR MYCORRHIZAE ĐỂ XỬ LÝ CHO CÂY TRỒNG

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM RỄ ARBUSCULAR MYCORRHIZAE ĐỂ XỬ LÝ CHO CÂY TRỒNG

Nguyễn Thị Minh1

1Bộ môn Nông hoá – Vi sinh vật, Khoa Đất và Môi trường, Trường ĐHNN I Hà Nội

Từ khoá:  phân lập, tuyển chọn, nấm rễ, Arbuscular mycorrhizae, xử lý, cây trồng

 

Summary

Isolation and selection of Arbuscular Mycorrhiza to inoculate for planting crop

Arbuscular Mycorrhiza strains that were isolated and selected are one’s growth fast, vitally high. Their spore has globose or sub globose shape, sometimes oblong. The color of spore was white to yellow brown and orange brown with size distribution from 100-400 nm. Inoculation of AM for crop promotes the plant growth and stimulates the colonization of AM fungi resulting in the enhancement of the plant vitality and tolerance with disadvantage condition or environment. 2 of 4 strains of selected AM as Gigaspora sp1 and Glomus sp2 proved to occupy more predominance. They have fast growth ability, their mycelium grew strong, the germination and vitality were high, as well as given superiority effect in host plants, hence, they could inoculate for crop.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374