Số 7 – 1996

05/09/2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 7/1996   1.Chào mừng Đại hội lần thứ 2 Hội Khoa học đất Việt Nam Welcome to the 2nd congress of Vietnam society of soil science Trần Khải (trang 7)   2. Khoa học thổ nhưỡng liên tục phát triển The perpetuate development of soil science Vũ …

Số 6 – 1996

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 6/1996        1. Kiến nghị của Hội thảo “Chiến lược phân bón với đặc điểm đất Việt Nam” Recommendation of the workshop on fertilizer strategy relating to soils’ characteristics of Vietnam (Trang 2)   2. Một số vấn đề về định hướng phát triển nông nghiệp 1996-2000 …

Số 5 -1995

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 5/1995   1. Nâng cấp bản đồ đất xám Đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ 1/1.000.000 theo hệ thống chú giải bản đồ đất thế giới của FAO-UNESCO  Up grading of grey soil map of the Mekong Delta at scale 1/1.000.000 relating to legend of FAO-UNESCO …

Sô 4 – 1994

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 4/1994 Chào mừng Hội nghị thổ nhưỡng quốc tế lần thứ 15 Acapulco -Mexico – tháng 7/1974 Welcome to the 15th World congress of soil science, Acapulco, Mexico, July 1994 Trần Khải, Trần Kông Tấu (trang 3)   Phân loại đất phèn Đồng bằng sông cửu Long …

Số 3 -1993

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 3/1993   Khoa học quản lý đất đai ở nước ta Land management science in our country Vũ Ngọc Tuyên (trang 3-5)   Công tác địa chính, một nhu cầu cấp thiết cần phát triển The cadastral work – an urgent demand needed to develop Cao Tiến …

Số 2 -1992

Mục lục Số 2/1992 TABLE OF CONTENT 1. Đại hội thành lập Hội Khoa học Đất Việt Nam Information relating the foundation of Vietnam society of soil science, organigram and assigned stoff of it’s central excutive committee Đỗ Đình Thuận (trang 4-6) 2. Chiến lược sử dụng, bảo vệ, bồi dưỡng đất đai và bảo …

Số 1 – 1991

MỤC LỤC SỐ 1/1991 TABLE OF CONTENT 1. Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập Hội Khoa học Đất Việt Nam. Quyết định 181CT ngày 8/6/1991 The decision of the president of the Council Ministers for founding the Soil Science Society of Vietnam (Trang 1) 2. Báo cáo của Ban vận …

024 3821 0374