Số 25 – 2006

05/09/2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 25/2006 TABLE OF CONTENT Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ của Khoa Đất và Môi trường sau 30 năm trưởng thành Science research and technology transfer activities of the Faculty of Land resources and Environment during 30 years Ban Chủ nhiệm Khoa …

Số 24 -2006

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 24/2006 CONTENT   Phần 1: Đất: Tính chất lý-hoá học, sinh học Part 1: Soil: biologico – chemico – physical properties   Tính chất đất bạc màu và sử dụng đất ở huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang The relation between degraded soil, soil microorganisms and plants: …

Số 23 – 2005

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 23/2005 CONTENT   Phần thứ nhất: Đất: Tính chất lý hoá học – Sinh học Part 1. Soil: Biologico – chemico – physical properties Thành phần kim loại kiềm – kiềm thổ trong lớp đất mặt trồng lúa của Đồng bằng sông Hồng The composition of alkaline …

Số 22 – 2005

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 22/2005 CONTENT   PHẦN I. ĐẤT: CÁC TÍNH CHẤT LÝ – HÓA HỌC – SINH HỌC PART I. SOIL: BIOLOGICO – CHEMICO – PHYSICAL PROPERTIES   Sự thay đổi cacbon hữu cơ và nitơ trong đất trồng chè Organic carbon and nitrogen dynamic in the soils under …

Số 21 – 2005

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 21/2005 CONTENT Phần thứ nhất: Đất: Tính chất lý hoá học – Sinh học Part 1. Soil: Biologico – chemico – physical properties Dung tích hấp thu và mối quan hệ với một số tính chất hoá lý học trong một số loại đất ở miền Bắc …

Số 20 – 2004

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 20/2004 TABLE OF CONTENT     Tạp chí Khoa học Đất xuất bản số 20 – một chặng đường 20 issues anniversary of the Vietnam soil science Journal Trần Khải, Trần Kông Tấu (trang 5)   PHẦN I. ĐẤT: CÁC TÍNH CHẤT LÝ – HÓA HỌC – …

Số 19 – 2003

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 19/2003 TABLE OF CONTENT   PHẦN I. ĐẤT: TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC – SINH HỌC – PHÂN LOẠI – PHÂN BÓN PART I. SOIL: BIOLOGICO – CHEMICO – PHYSICAL PROPERTIES – SOIL CLASSIFICATION   Phosphor ở một số địa điểm quan trắc và phân tích môi …

Số 18 – 2003

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 18/2003 TABLE OF CONTENT   PHẦN I. ĐẤT: TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC – PHÂN LOẠI PART I. SOIL: PROPERTIES – CLASSIFICATION   Nghiên cứu các thành phần của lân (phosphate fraction) trong đất trồng chè lâu năm tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Phosphate fraction in …

Số 17 – 2003

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 17/2003 TABLE OF CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: PHÂN LOẠI ĐẤT – ĐÁNH GIÁ ĐẤT – QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PART I: SOIL CLASSIFICATION – LAND EVALUATION – LAND USE PLANNING   Đất phù sa có tầng đốm gỉ cambic fluvisols ở đồng bằng Bắc Bộ …

024 3821 0374