MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH ĐA DẠNG VỀ NGOẠI DẠNG (HABITUS) CỦA THỰC VẬT VỚI ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ CỦA ĐẤT TRONG CÁC TRẠNG THÁI THỰC BÌ Ở HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

Nguyễn Thế Hưng* *Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh Từ khoá:  quan hệ, tính đa dạng, habitus, thực vật, đặc tính lý hoá, đất, thực bì, Hoành Bồ, Quảng Ninh   Summary Elation between the diversity of habitus of flora and physical-chemical properties of soil in the different vegetation covers at Hoanh Bo district, …

TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIỮ ẨM CHỐNG HẠN ĐỐI VỚI ĐỘ ẨM ĐẤT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA ĐẬU TƯƠNG TRÊN ĐẤT DỐC HUYỆN BỐ HẠ, BẮC GIANG

Đoàn Văn Điếm1, Trần Danh Thìn1 1 Đại học Nông nghiệp I Từ khoá:  biện pháp, giữ ẩm, độ ẩm, đất, sinh trưởng, đậu tương, đất dốc, Bố Hạ, Bắc Giang   Summary Effects of measures of humidity preservation for drought resistance on soil moisture and soybean growth DT84 in slopping land at Bac Giang …

NĂNG SUẤT VẬT RỤNG, PHÂN HUỶ LÁ RỤNG CỦA 2 LOÀI CÂY ĐƯỚC ĐÔI (RHIZOPHORA APICULATE) VÀ DÀ VÔI (CERIOPS TAGAL) TẠI LÂM NGƯ TRƯỜNG TAM GIANG I, TỈNH CÀ MAU

Trương Thị Nga1, Huỳnh Quốc Tịnh1, Võ Ngươn Thảo2, Elizabeth Clare Ashton3 1 Đại học Cần Thơ 2Trung tâm Rừng ngập Đồng bằng sông Cửu Long 3 Đại học Stirling Scotland Từ khoá:  năng suất, lá rụng, vật rụng, phân huỷ, Đước Đôi, Dà Vôi, lâm trường Tam Giang, Cà Mau   Summary Litterfall production, …

024 3821 0374