Home / Tin tức / Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI KHU VỰC MỎ CHÌ KẼM LÀNG HÍCH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI KHU VỰC MỎ CHÌ KẼM LÀNG HÍCH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Đặng Văn Minh1, Văn Hữu Tập2, Mai Thị Lan Anh2, Dương Thị Minh Hòa3
Đại học Thái Nguyên.
2 Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
3 Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.
TÓM TẮT
Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, các mẫu đất nghiên cứu được lấy tại bãi thải và khu vực xung quanh bãi thải mỏ chì kèm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Kim loại nặng tổng số (Pb, Zn, Cd, As), pH, EC, CEC, Eh, NTS và KTS được phân tích để đánh giá đặc tính của đất. Kết quả phân tích cho thấy, đất tại khu vực nghiên cứu nghèo chất dinh dưỡng và chất hữu cơ (nitơ tổng số: 0,04% – 0,058%, cac bon hữu cơ: 0,32% – 2,32%), pHKCl: 5,08 – 7,3. Hàm lượng kim loại nặng tổng số vượt tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam. Cụ thể là so sánh với QCVN 03- MT:2015/BTNMT – áp dụng đối với nhóm đất nông nghiệp thì As vượt tiêu chuẩn cho phép từ 8,5 đến 197,53 lần; hàm lượng Pb vượt 6 đến 282 lần; hàm lượng Cd vượt 2,56 đến 262 lần; hàm lượng Zn vượt 1,6 đến 78,1 lần. Như vậy, đất sau khai thác khoáng sản tại khu vực nghiên cứu bị ô nhiễm kim loại nặng cần phải có các giải pháp xử lý.
Từ khóa: Kim loại nặng, Khai thác khoáng sản, Mỏ chì kẽm, làng Hích, Ô nhiễm đất.

Heavy metal pollution in soils after mineral mining at the zinc and lead mine at Hich village, Dong Hy district, Thai Nguyen province
Dang Van Minh1, Van Huu Tap2, Mai Thi Lan Anh2, Duong Thi Minh Hoa3
1Thai Nguyen University
2 Thai Nguyen University of Sciences
3 Thai nguyen University of Agriculture and forestry
SUMMARY
Heavy metal pollution in soils from a former mining was studied by many scientists. In this study, soil samples were collected at waste area of zinc and lead mine at Hich village, Dong Hy district, Thai Nguyen province in 2016. Total content of heavy metals (Pb, Zn, Cd, As), pH, EC, CEC, Eh, NTS and KTS were determined to assess the quality of soil samples in this area. The results show that these soil samples are poor nutrients and organic carbon. The total content of nitrogen is 0.04 – 0.058%, the amount of OC is 0.32 – 2.32%, pHKCl is 5.08 – 7.3. Total content of heavy metals exceeded the Vietnam standard level. Indeed, comparing to QCVN 03 – MT:2015/BTNMT – Applying for agricultural land, the total content of As, Pb, Cd and Zn, was higher than the standard from 8.5 to 197.53 times, 6 to 282 times, 2.56 to 262 times and 1.6 to 78.1 times, respectively. Thus, soils from this former mining area was polluted by heavy metals that need to be treated in the future.
Keywords: Heavy metal, Mineral mining, Zinc and lead mine, Hich village, Soil pollution.

Người phản biện: PGS.TS. Mai Văn Trịnh
Email: maivantrinh@gmail.com
Ngày nhận bài: 16/2/2017
Ngày thông qua phản biện: 10/7/2017
Ngày duyệt đăng: 15/7/2017

024 3821 0374