Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT (NDVI) TRONG XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT (NDVI) TRONG XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Vinh1, Nguyễn Đức Thuận1
Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: tqvinh@vnua.edu.vn
TÓM TẮT
Thành phần của các đối tượng trên bề mặt trái đất khác nhau nên khả năng hấp thụ hoặc phản xạ các sóng điện từ là khác nhau. Ngay như thảm thực vật mỗi loại thực vật khác nhau cũng hấp thụ và phản xạ các sóng điện từ khác nhau. Với dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat có thể xác định được các đặc trưng quang phổ của các loại thực vật trong đó có của cây lúa. Những đặc trưng này sẽ là cơ sở để xác định chỉ số thực vật (NDVI) thông qua kênh cận hồng ngoại (NIR) và kênh đỏ (RED). Từ giá trị NDVI được tính toán từ ảnh Landsat 5 (chụp ngày 24/09/2011) và Landsat 8 (chụp ngày 16/05/2016) của huyện Mê Linh, tiến hành giãn tuyến tính, kết hợp với số liệu đo GPS đã xây dựng được bản đồ phân bố đất trồng lúa năm 2011 và năm 2016. Giá trị NDVI đất trồng lúa huyện Mê Linh ảnh chụp năm 2011 có giá trị từ 175 đến 208 và ảnh chụp năm 2016 có giá trị từ 176 đến 204. Kết quả thống kê cho thấy, diện tích đất lúa năm 2011 và 2016 lệch so với số liệu thống kê của huyện không đáng kể (0,2% và 0,33%). Sử dụng các chức năng chồng xếp bản đồ của GIS để xây dựng bản đồ thay đổi diện tích đất trồng lúa giai đoạn 2011 – 2016. Trong 5 năm, diện tích đất trồng lúa tăng 40,36 ha do chuyển đổi từ các loại đất nông nghiệp khác sang.
Từ khóa: Bản đồ biến động đất lúa, chỉ số thực vật, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám.

Application of vegetation index (ndvi) in determining changes in area of paddy rice cultivated land in Me Linh district, Hanoi
Tran Quoc Vinh1, Nguyen Duc Thuan1
1Vietnam National University of Agriculture
SUMMARY
Because each object on the surface of the Earth has its unique composition, therefore their ability to absorb or reflect the electromagnetic wavelengths are different. Especially, in terms of vegetation, the electromagnetic wavelengths differ among different species. Landsat satellite image provides information about the typical spectral response characteristic of paddy rice, those were used to calculate the Normalized Different Vegetation Index (NDVI) by using two bands: Near Infrared (NIR) and Red. Two satellite images including Landsat 5 (on 24/09/2011) and Landsat 8 (on 16/05/2016) of Melinh district were stretched linearly, then were used to compile the map of paddy rice cultivated land distribution in 2011 and 2016 in cooperation with GPS data points. The NDVI value of paddy rice cultivated area varies from 175 to 208 in 2011 and 176 to 204 in 2016. When in comparing with the statistics provided by Melinh’s administration, our results showed very small differences in total area of paddy rice in 2011 and 2016 (0.2% and 0.33% respectively). Subsequently, the overlay function in GIS was used to compile the map of changes in paddy rice cultivated land in the period of 2011 and 2016. In the course of five years, the total area of paddy rice increases by 40.36ha due to the transfer from other agricultural land.
Keywords: Land use change (LUC), NDVI, Geographic information system (GIS), Remote sensing (RS).

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
Ngày nhận bài: 26/7/2017
Ngày thông qua phản biện: 20/8/2017
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

024 3821 0374